2016 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince yürütülen 2016 yılı denetimleri tamamlanmıştır.

2016 Yılı denetimleri sonucunda aşağıda belirtilen raporlar hazırlanmıştır.
  • 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi,
  • 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu,
  • 2016 Yılı Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları (345 Adet),
  • 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu,
  • 2016 Yılı Kamu İşletmeleri Denetim Raporları (75 Adet),
  • 2016 Yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu,
  • 2016 Yılı Yargılamaya Esas Raporlar ve
  • Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları
       
Bu raporlardan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin 174 adet Sayıştay denetim raporu 12 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Kamu idarelerine ilişkin 174 adet Sayıştay denetim raporu ayrıca ilgili kamu idarelerine; Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığına; Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu ile Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu da İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

Kalkınma ajanslarına ilişkin Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu, Kalkınma Bakanlığı ile TBMM’ye sunulmuştur.

Mahalli idarelere ilişkin olarak 136 adet belediye ve bağlı idare, 31 adet il özel idaresi ve 4 adet mahalli idare şirket ve birliği olmak üzere toplam 171 adet Sayıştay denetim raporu meclislerinde görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilecektir.

Kamu İşletmelerinin denetimi sonucunda düzenlenen 75 adet yıllık denetim raporu da, mevzuatı çerçevesinde TBMM’ye sunulacak ve Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili kamu idaresine gönderilecektir.

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporları, TBMM’ye sunulduktan ve ilgili kamu idarelerine gönderildikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu, Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmış olup, diğer raporlar ise süreçleri tamamlandıkça kamuoyuna duyurulacaktır.

2016 Yılı hesaplarına ilişkin yargılamaya esas raporlar, 6085 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine sunulacak olup, düzenlenecek ilamlar, ilgililerine tebliğ edilecektir. Ayrıca yargılama süreci sonunda verilen kararlar mevzuat çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmak suretiyle tüm ilgililerin erişimine açılacaktır.

Siyasi partilerin mali denetimleri sonucu düzenlenen raporlar ise hüküm tesis edilmek üzere bu konuda yetkili makam olan Anayasa Mahkemesine gönderilmekte olup yüksek Mahkemenin siyasi partilerin mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.