2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince yürütülen 2015 Yılı denetimleri tamamlanmıştır.

2015 Yılı denetimleri sonucunda aşağıda belirtilen raporlar hazırlanmıştır.

  • 2015 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi,
  • 2015 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2015 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
  • 2015 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu,
  • 2015 Yılı Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları (545 Adet),
  • 2015 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu,
  • 2015 Yılı Kamu İşletmeleri Denetim Raporları (75 Adet),
  • 2015 Yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu,
  • 2015 Yılı Yargılamaya Esas Raporlar,
  • Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları.

Bu raporlardan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin 211 adet Sayıştay denetim raporu 08 Eylül 2016 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Kamu idarelerine ilişkin 211 adet Sayıştay denetim raporu ayrıca ilgili kamu idarelerine, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığına, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu İçişleri Bakanlığına da gönderilmiştir.

Kalkınma ajanslarına ilişkin 26 adet Sayıştay denetim raporu, ilgili kalkınma ajansları ile Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş, Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ise Kalkınma Bakanlığına ve TBMM’ye sunulmuştur.

Mahalli idarelere ilişkin olarak 218 adedi belediye ve bağlı idare, 51 adedi il özel idaresi ve 39 adedi mahalli idare şirketi olmak üzere toplam 308 adet Sayıştay denetim raporu meclislerinde görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilecektir.

Kamu İşletmelerinin denetimi sonucunda düzenlenen 75 adet yıllık denetim raporu da, mevzuatı çerçevesinde TBMM’ye sunulacak ve Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına gönderilecektir.

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporları, TBMM’ye sunulduktan ve ilgili kamu idarelerine gönderildikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu, Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmış olup, diğer raporlar ise süreçleri tamamlandıkça kamuoyuna duyurulacaktır.

2015 Yılı hesaplarına ilişkin yargılamaya esas raporlar, 6085 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine sunulacak olup, düzenlenecek ilamlar, ilgililerine tebliğ edilecektir. Ayrıca yargılama süreci sonunda verilecek kararlar Sayıştay Başkanlığı web sitesinde yayımlanmak suretiyle tüm ilgililerin erişimine açılacaktır.

Siyasi partilerin mali denetimleri sonucu düzenlenen raporlar ise hüküm tesis edilmek üzere bu konuda yetkili makam olan Anayasa Mahkemesine gönderilmekte olup yüksek Mahkemenin siyasi partilerin mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.