Bilgi Edinme Başvurularında Sıkça Sorulan Sorular

 • Sayıştayın görevleri nelerdir?

 (1) Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.
 
 • Sayıştay hangi kurumları denetler?

(1) Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) (1) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
(2) Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
(3) 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
 
 • Kaç tür Sayıştay denetimi vardır?

(1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.
(2) Düzenlilik denetimi;
a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,
c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya denetimden kaynaklanan ve açıklanması gerekli görülen diğer hususlar da rapor edilebilir.
 
 • Sayıştay, denetimleri sonucu hangi raporları üretir?

- Genel Uygunluk Bildirimi
- Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
- Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
- Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
- Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
- Kalkınma Ajanslarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
- Kamu İşletmeleri Denetim Raporları
- Kamu İşletmeleri Genel Raporu
- Yargılamaya Esas Raporlar
- Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları
 
 • Sayıştay Raporları kamuoyuyla paylaşılır mı?

Sayıştay raporları, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu ve ilgili kamu idarelerine verildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından, kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuna duyurulur.
 
 • Sayıştayın yetkileri nelerdir?

1) Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
2) Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
3) Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
4) Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
5) Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
 
 • Sayıştay denetçisi olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir?

1) Sınava girecek kişilerde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,
b) Eleme sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,
şartları aranır.
2) Giriş sınavının yazılı sınavı veya mülakatına iki kez katıldığı halde başarılı olamayanlar bir daha sınava giremezler.
 
 • Sayıştay Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı hakkında nereden bilgi alabilirim?

Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde iki kez yayınlanarak ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur. Sınava ilişkin gelişmeler internet sitemizdeki (www.sayistay.gov.tr) duyurulardan ve ÖSYM internet sitesinden takip edilebilir.
 
 • Giriş sınavı hangi aşamalardan oluşmaktadır?

1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.
2) Eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakat Başkanlıkça duyurulan tarihlerde ve yerlerde yapılır.
3) Eleme sınavı ve yazılı sınavı, ÖSYM ile yapılacak bir protokol çerçevesinde,  ÖSYM aracılığıyla yürütülür. Bu sınavların yerleri, soruların hazırlanmasında gözetilecek hususlar, puanlama, kazananların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ve mali hükümler protokolde yer alır ve Başkanlığın internet sitesinde (www.sayistay.gov.tr) yayımlanır.
 
 • Sayıştaya iş başvurusunda bulunabilir miyim?

Kurumumuza boş kadro ve ihtiyaç dâhilinde personel alımı yapılmakta olup duyurularımızı www.sayistay.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.
 
 • Sayıştayda staj imkanı var mıdır?

Kurumumuzda yönetim birimlerinde üniversite öğrencilerine staj imkanı bulunmaktadır.
 
 • Kurumunuz hakkında bilgi almak amacıyla ziyaret talebinde bulunabilir miyim?

Ziyaret talebi için Sayıştay web sitemizde (www.sayistay.gov.tr) bulunan “Eğitim Hizmetleri” linkinde yer alan eğitim talep formunun doldurulması gerekmektedir.
 
 • Sayıştay kararlarına nasıl ulaşabilirim?

Sayıştay kararlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.
 
 • Sayıştaya ihbar ve şikayette bulunulabilir miyim? Başvuruda bulunabilmem durumunda başvuruda hangi hususlara dikkat etmeliyim?

İhbar mahiyetindeki başvurular 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında bulunmakla birlikte ilgili başvurular denetimler sırasında dikkate alınmak üzere ilgili denetim gruplarına yönlendirilmektedir. Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzası ve yetki belgesi ile birlikte olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işleme alınabilecektir.
 
 • Sayıştaydan görüş talebinde bulunabilir miyim?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun “Tavsiye ve mütalaa talepleri” başlıklı 27 nci maddesine göre tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır. Ayrıca, 6085 sayılı Kanun'a göre Sayıştay, kamu kurumlarının hesap ve işlemlerini denetleyip kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli olup Sayıştayın görüş verme gibi bir görevi bulunmamaktadır. Sayıştay bir yargı kurumu olduğundan görüş vermesi “İhsası Rey” anlamına da gelebileceğinden yasal olarak mümkün değildir.