Sayıştay, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Mali Denetimini Gerçekleştirdi

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; Türkiye, Pakistan, İran, Malezya, Nijerya, Mısır, Bangladeş ve Endonezya ülkeleri arasında; ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak amaçlarıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Üye ülkeler tarafından, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına aktarılan fonlar ile bu fonlardan 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin yapılan harcamalara ilişkin Başkanlığımızca mali denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sırasında, D-8 Sekreteryası tarafından aktarılan kaynaklardan yapılan harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler üzerinden, yapılan harcamalara ilişkin ödemeler, bunlara ilişkin banka kayıtları ve muhasebeleştirme işlemleri incelenmiştir. Ayrıca risk ve iç kontrol değerlendirmesi yapılmıştır.

Denetimler sonucunda; yapılan harcamaların yasal anlaşmalar, işbirliği teşkilatı tüzüğü ve belirlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve yapılan harcamalara ilişkin mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerip içermediği hususlarında rapor düzenlenmiştir.