Unvan Değişikliği Sınavı

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümlerine göre Sayıştay’da boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfına dahil aşağıda belirtilen kadrolara atama yapılmak üzere Unvan Değişikliği sınavı yapılacaktır.
 
2- SINAV YERİ VE TARİHİ
 
a) Yazılı sınav Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınav ilgili Yönetmelikler uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacaktır. Sınava katılmaya hak kazananların sayısı doğrultusunda bu kurumlardan biri ile protokol yapılmak suretiyle sınav tarihi belirlenecektir.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş yerleri, tarihi, saati, sınav giriş ücreti, bu ücretin ne şekilde yatırılacağı Sayıştay Başkanlığı intranet adresi (https://saybis.sayistay.gov.tr/) ve internet adresinde (www.sayistay.gov.tr) sınav tarihinden önce ilan edilecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati sınavın yapılacağı tarihten en az beş gün önce Sayıştay Başkanlığı intranet adresi (https://saybis.sayistay.gov.tr/) ve internet adresinde (www.sayistay.gov.tr) ilan edilecektir.
 
3- ATAMA YAPILACAK KADROLAR
 
UNVAN GÖREV ALANI KADRO YEDEK BAŞVURU ŞARTLARI
Mühendis Elektrik - Elektronik 1 1 Atanacağı görevin gerektirdiği mesleki ve teknik eğitimi lisans düzeyinde tamamlamış olmak
Tekniker İnşaat Teknikeri 1 1 Atanacağı görevin gerektirdiği mesleki ve teknik eğitimi en az ön lisans düzeyinde tamamlamış olmak
Matbaa Teknikeri 1 1
       
4- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolara, atanacağı görevin gerektirdiği mesleki ve teknik eğitimi tamamlamış bulunan personel müracaat edebilir.

Bu sınava katılacaklarda, Sayıştay’da veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Sayıştay personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavlarına başvurabilmek için son üç yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak gerekir.

Unvan değişikliği sınavında aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

5- SINAVA BAŞVURU
 
 1. Başvurular, 03.01.2020 Cuma günü başlayıp 15.01.2020 Çarşamba günü saat 17:30'da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
 1. Başvurular, BAŞKANLIK MAKAMINA hitaben yazılacak dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçe, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesine (EBYS) uygun olarak hazırlanacaktır.
 
 1. Dilekçede sınavına girilecek kadro unvanı ve görev alanı mutlaka yazılacaktır.
 
 1. Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan engelli personel dilekçesinde, engellilik durumu ve engellilik oranı hakkında bilgi vermek ve ilgili belgeleri eklemek koşuluyla sınav esnasında yardım talep edebilecektir.
 
 1. Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabileceklerdir.
 
 1. Personelin başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespitinde son başvuru tarihi olan 15.01.2020 tarihi dikkate alınacaktır.
 
 1. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulu tarafından incelendikten sonra başvurusu kabul edilenlere ilişkin geçici liste Sayıştay intranet ve internet adresinde ilan edilecektir.
 
 1. Geçici listeye, ilanını takip eden beş işgünü içinde Başkanlığa hitaben yazılı olarak itiraz edilebilecektir.
 
 1. İtirazlar sınav kurulu tarafından beş işgünü içerisinde karara bağlanarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.
 
 
6- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI PUANLAMA VE USULÜ
 
Unvan değişikliği yazılı sınavı, 2 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı kurumlardan birine yaptırılacaktır.
Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin ekli listedeki sınav konuları ve soru sayılarına göre yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır.

Adaylar sınava girebilmek için yanlarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarından biri ile birlikte kurum kimliğini bulunduracaktır.

Sınav salonuna kesinlikle cep telefonu alınmayacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan en yüksek puan alandan başlamak üzere, kadro unvanları itibariyle ilan edilen kadro sayısının beş (5) katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

Son adayla aynı puana sahip olanların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar ilan edilen kadro sayısının beş katını bulmaz ise, yalnızca başarılı olanlar sözlü sınavına alınacaktır.

Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Sayıştay intranet ve internet adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından:
 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
 
ç)   Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 
 1. Genel kültürü ve genel yeteneği,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ile mesleki bilgi düzeyi,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

7- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 
Duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış tam puan, sözlü sınavda ise yüz tam puan üzerinden en az yetmiş tam puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

İlan edilen kadrolar için, Atama Yapılacak Kadrolara ilişkin tabloda belirtilen sayıda yedek aday belirlenecektir.

8- SORULARIN İLANI, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE İTİRAZ
 
Yazılı sınava girmiş olanlar sorulara itirazlarını, sınav tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yazılı olarak Başkanlığa yapacaklardır. İtirazlar, sınavı yapan kurum tarafından değerlendirilerek Başkanlıkça ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları Sayıştay intranet ve internet adresinde ilan edilecek ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girmiş olanlar sonuçlara itirazlarını, duyuruyu takip eden beş iş günü içerisinde yazılı olarak Başkanlığa yapacaklardır. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek Başkanlıkça ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
İtirazlar üzerine Sınav Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.
 
9- ATAMA İŞLEMLERİ
           
Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki puanlarına göre atanır.
 
Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
           
Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.

Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan; hakkında disiplin veya ceza soruşturması başlatılanların atamaları soruşturma sonuçlanıncaya kadar yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
İlan olunur.
 

 
 
 
EK: Sınav Konuları ve Soru Sayıları Listesi