Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2015
Dairesi 8
Karar No 87
İlam No 29
Tutanak Tarihi 11.11.2016
Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili KararlarHatalı Döviz Kurunun Alınması:

… projesi yürütücüsü …’e ait seyahat gideri kapsamında Los Angeles- İstanbul gidiş dönüş uçak bileti ücreti ödenirken, uçak bilet ücreti ABD Doları cinsinden olmasına rağmen Euro döviz kurunun kullanılması ve uçak bilet bedelinin harcama bildiriminin düzenlenme tarihindeki kur ile ödenmemesi ile ilgili olarak;

Denetçi tarafından, seyahat giderleri kapsamında söz konusu uçak bileti ödenirken, 2014/5832 sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2’nci maddesinde belirtildiği gibi harcırah için avans verilmediği durumlarda beyanname düzenleme tarihinde (harcama belgesi formunun düzenlendiği tarihte) Merkez Bankası’nca ilan edilen döviz satış kuruyla hesaplama yapılması gerektiği ileri sürülmekte ise de;

… Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca desteklenen “…” projesi için Yönetim Kurulunun 19.10.2012 tarih ve 2012/9 sayılı toplantısında seyahat giderlerini de kapsayacak şekilde bir bütçe tahsis edildiği ve proje yürütücüsünün Enstitüye yaptığı seyahatlere ilişkin giderlerin de bu bütçe kapsamında ödendiği, projenin uygulanma aşamasında Enstitüye yapılan seyahatlere ait giderlerin Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeneceğine ilişkin ilgili Yönetmelikte, proje sözleşmesinde ve eklerinde herhangi bir düzenleme yer almadığı görüldüğünden, Harcırah Kanunu hükümlerine gidilmeden seyahat giderlerinin tamamının proje bütçesi kapsamında ödenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Bu itibarla, … projesi yürütücüsü … ’e ait Los Angeles- İstanbul gidiş dönüş uçak bileti ücreti ödenirken, biletin düzenlendiği tarihte ilan edilen döviz satış kuru ile hesaplama yapılmasının mevzuatına uygun olduğu anlaşılmakla birlikte, döviz kurunun ABD Doları yerine Euro esas alınmak suretiyle bilet bedelinin ödenmesi sonucunda oluşan … TL tutarındaki kamu zararı, … tarih ve … no.lu Muhasebe İşlem Fişi ile ahiz …’den tahsil edildiği görüldüğünden, bu konuda ilişilecek husus kalmadığına,

İlgilisinden bilet düzenleme tarihi dışında farklı bir tarih esas alınmak suretiyle … tarih ve … no.lu MİF ile yersiz tahsil edilen … TL’nin ahizi …’e iadesine, oybirliğiyle, karar verildi.