Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014
Dairesi 6
Karar No 390
İlam No
Tutanak Tarihi 8.11.2016
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarEşbaşkana yapılan ödeme“Eşbaşkan” olarak nitelenen Meclis Üyesi...’a Belediye Meclisinin ...tarih ve ...sayılı kararıyla belediye başkan yardımcılarına ödenen ödeneğinin 2/3’ü oranında ödenek ödenmesi.

Asıl İlamın 2’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

Anılan İlamın 2’nci maddesiyle, “eşbaşkan” olarak nitelenen Meclis Üyesi...’a Belediye Meclisinin ...tarih ve .. sayılı kararıyla belediye başkan yardımcılarına ödenen ödeneğinin 2/3’ü oranında ödenek ödendiğinden, bu ödemeden Belediye Meclis Üyelerinin de sorumlu tutulması gerektiği gerekçesiyle, Belediye Meclis Üyelerinin savunmalarının alınması ve sonucun ek raporla Dairemize intikaline değin konunun hüküm dışı bırakılmasına karar verilmişti.

Bu defa Dairemizin bu kararı üzerine Belediye Meclis Üyelerinin de konuyla ilgili savunmaları alınarak düzenlenen ek rapor ve eklerinin incelenmesi sonucunda gereği düşünüldü;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 7’nci fıkrasında, “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” denilerek belediye meclis üyeleri arasında görevlendirilebilecek belediye başkan yardımcısı sayısı ile bunlara ödenecek aylık ödenek miktarı belirtilmiştir.

Anılan hükme göre ....Belediyesinin nüfusu dikkate alındığında Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek belediye başkan yardımcısı sayısı en fazla iki olabilmektedir. Nitekim söz konusu Belediyede de iki Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Diğer taraftan meri mevzuatımızda belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısının yanında ayrıca “eşbaşkan” kadrosu öngörülmediği gibi bu unvanı taşıyanlara belediye bütçesinde ödeme yapılmasına cevaz veren bir hüküm de bulunmamaktadır.

Bu nedenle..tarih ve .. sayılı Belediye Meclisi kararıyla,...’a başkan yardımcılarına ödenen belediye başkanı ödeneğinin 2/3’ü oranında ödeneğin ödenmesi mevzuata aykırıdır.

Her ne kadar söz konusu Belediye Meclisi kararında; “... Belediye eşbaşkanı olarak seçilen..’a 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 7’nci fıkrası gereğince, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında aylık olarak ... verilmesine oy çokluğuyla ... karar verildi.” denilerek ödemenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 7’nci fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldığı belirtilmiş ise de; yukarıda da belirtildiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ile belediyelerin nüfuslarına göre belediye meclis üyeleri arasında görevlendirilebilecek belediye başkan yardımcısı sayısı ile bunlara ödenecek aylık ödenek miktarı belirtilmiştir. Anılan hükme göre, ...Belediyesi nüfusu dikkate alındığında belediye meclisi üyeleri arasından seçilebilecek başkan yardımcısı sayısı en fazla iki olup, söz konusu Belediyede de iki Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Dolayısıyla “eşbaşkan” olarak nitelendirilen belediye meclis üyesine başkan yardımcısı olarak ödeme yapılması da mümkün değildir.

Yine sorumluların savunmalarında özetle; ..Belediye Başkanlığı seçimlerine...’ın ...Partisinin eş başkan adayı olarak katıldığı, Partinin isminin daha sonra ...Partisi olarak değiştirildiği, Eşbaşkanlık sisteminin Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kabul edildiği, Partilerinde eşbaşkanlık sisteminin uygulandığı, Belediye Başkanlığı seçimlerinde de seçime girilen tüm il, ilçe ve beldelerde eşbaşkanların aday olarak gösterildiği, kamuoyuna ve seçmen kitlelerine de bu şekilde ilan edildiği, Belirtilen sistemin belediye başkanlığı seçimlerinde ...Partisinin kararı/ilkesi ve uygulaması olduğu belirtilmekte ise de; yukarıda da belirtildiği üzere meri mevzuatımızda belediyelerde belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısının yanında ayrıca “eşbaşkan” kadrosu bulunmadığı gibi eşbaşkan olarak nitelendirilen kimselere belediye bütçesinden ödeme yapılmasına imkan veren bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu nedenle sorumluların savunmalarının kabulü mümkün değildir.

Açıklanan gerekçelerle; ...tarih ve ...sayılı İlamın 2’nci maddesiyle konu hakkında verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına ve Belediye Meclis Üyesi...’a mevzuata aykırı olarak belediye başkanı ödeneğinin 2/3’ü oranında aylık ödenek ödenmesi sonucunda neden olunan kamu zararı tutarı ... TL'nin;

.... TL'sinin, Harcama Yetkilisi ve ödeme emri belgesinde Gerçekleştirme Görevlisinin İmzasını arama yükümlülüğünü yerine getirmeden ödeme yapan Muhasebe Yetkilisi ..ile ödemeye dayanak gösterilen ...tarih ve ..sayılı Belediye Meclis Kararını alan Belediye Meclis Üyeleri; ....ye,

... TL'sinin ise, ödeme emri belgesinde Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin İmzalarını arama yükümlülüğünü yerine getirmeden ödeme yapan Muhasebe Yetkilisi ...ile ödemeye dayanak gösterilen ..tarih ve .. sayılı Belediye Meclis Kararını alan Belediye Meclis Üyeleri; ...ye,

Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleriyle ödettirilmesine ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.