Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 393
İlam No 44
Tutanak Tarihi 17.11.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarCeza Kesintisi Yapılmaması.

Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, …. TL sözleşme bedelli ….Limited Şirketi yükleniminde olan “Atıksu Arıtma Tesisi, Pompa İstasyonu ve Boru Hattı İşletilmesi İçin Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen niteliklere uygun araç çalıştırılmamasına rağmen sözleşme hükümlerine göre kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Adı geçen işin Sözleşmesinin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1.1. İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmeyecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (3) tür. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmiş ise aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşme feshedilebilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Denetçi tarafından, adı geçen işin Özel Teknik Şartnamesinin 9’uncu kısmından sonra gelen “Bakım Maliyeti Hesaplamalarında” başlıklı bölümünde araçların 5 yaşını geçmemiş olması gerektiği, ancak 2 adet kanal kazıcı yükleyici aracın 2005 ve 2006 model olması nedeniyle bu hükme aykırı olarak çalıştırıldığı ancak buna rağmen yukarıda belirtilen sözleşmede hüküm altına alınan cezanın uygulanmadığı ve kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle sorgunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sözleşmenin yukarıda belirtilen ceza hükmü, ihale sürecinde sözleşme hükümlerine aykırı bir davranışın idare tarafından tespit edildiği takdirde uygulanacak müeyyideyi içermektedir. Çalışan aracın model yılının istenilenden eski olması nedeniyle ceza kesileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

İhalenin uygulandığı sürede yüklenicinin işi sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yaptığı kabul edilerek ödemesi yapılmıştır. Araçların model düşüklüğünün, hizmetin yerine getirilmesi sırasında idarece tespit edilmediği, buna ilaveten çalıştırılan bu araçlardan dolayı herhangi bir iş kaybının bulunmadığı da savunmalardan anlaşılmıştır.

Bu itibarla, araçların modelleri şartnamede belirtilene uymamakla birlikte düşük modelli araç çalıştırılmasına ilişkin olarak teknik şartnamede, sözleşmede ya da idari şartnamede ayrı bir ceza maddesi öngörülmediğinden …. TL için ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.