Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 393
İlam No 44
Tutanak Tarihi 17.11.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarCeza Kesintisi Yapılmaması

Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, …. TL sözleşme bedelli …. Limited Şirketi yükleniminde olan “...Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen niteliklere uygun araç çalıştırılmamasına rağmen sözleşme hükümlerine göre kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Adı geçen işin Sözleşmesinin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1.1. İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmeyecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (3) tür. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmiş ise aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşme feshedilebilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Denetçi tarafından, adı geçen işin Özel Teknik Şartnamesinin “Genel Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde araçların niteliklerinin belirlendiği ve söz konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm araçların beş yaşını geçmemiş olacağının hüküm altına alınmış olmasına rağmen 4 adet aracın bu şartları taşımadığı halde bu hükme aykırı olarak çalıştırıldığı ancak buna rağmen yukarıda belirtilen sözleşmede hüküm altına alınan cezanın uygulanmadığı ve kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle sorgunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sözleşmenin yukarıda belirtilen ceza hükmü, ihale sürecinde sözleşme hükümlerine aykırı bir davranışın idare tarafından tespit edildiği takdirde uygulanacak müeyyideyi içermektedir. Çalışan aracın model yılının istenilenden eski olması nedeniyle ceza kesileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

İhalenin uygulandığı sürede yüklenicinin işi sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yaptığı kabul edilerek ödemesi yapılmıştır. Araçların model düşüklüğünün, hizmetin yerine getirilmesi sırasında idarece tespit edilmediği, buna ilaveten çalıştırılan bu araçlardan dolayı herhangi bir iş kaybının bulunmadığı da savunmalardan anlaşılmıştır.

Bu itibarla, araçların modelleri şartnamede belirtilene uymamakla birlikte düşük modelli araç çalıştırılmasına ilişkin olarak teknik şartnamede, sözleşmede ya da idari şartnamede ayrı bir ceza maddesinin öngörülmediğinden …. TL için ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.