Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 393
İlam No 44
Tutanak Tarihi 17.11.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarCeza Kesintisi Yapılmaması

Denetçi tarafından, …. TL sözleşme bedelli …. Limited Şirketi yükleniminde olan “Çöp ve Çöp Dışı Diğer Atıkların Toplanması ve Nakli ile Kent İçi Temizliği Yapılması Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen niteliklere uygun araç çalıştırılmamasına rağmen sözleşme hükümlerine göre kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Adı geçen işin Sözleşmesinin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Kısmi kabul yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın; işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin onbindebeş’idir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle 3 (üç)’e ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı üçtür.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Denetçi tarafından, adı geçen işin Özel Teknik Şartnamesinin “İşin Yapılmasında Araçlarla İlgili Teknik Özellikler” başlıklı 8’inci maddesinde Pick-Up idari kontrol aracının en az 2013 model, Kepçe Loder’in 2007 ve diğer araçların da 2010 model ve üzeri olması gerektiği, ancak Yüklenici tarafından çalıştırılan 23 adet araçtan 10 aracın model yılının bu hükme aykırı olduğu, buna rağmen yukarıda belirtilen sözleşmede hüküm altına alınan cezanın uygulanmadığı ve kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle sorgunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sözleşmenin yukarıda belirtilen ceza hükmü, ihale sürecinde sözleşme hükümlerine aykırı bir davranışın idare tarafından tespit edildiği takdirde, uygulanacak müeyyideyi içermektedir. Çalışan aracın model yılının istenilenden eski olması nedeniyle ceza kesileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

İhalenin uygulandığı sürede yüklenicinin işi sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yaptığı kabul edilerek ödemesi yapılmıştır. Araçların model düşüklüğünün, hizmetin yerine getirilmesi sırasında idarece tespit edilmediği, buna ilaveten çalıştırılan bu araçlardan dolayı herhangi bir iş kaybının bulunmadığı da savunmalardan anlaşılmıştır.

Bu itibarla, araçların modelleri şartnamede belirtilene uymamakla birlikte düşük modelli araç çalıştırılmasına ilişkin olarak teknik şartnamede, sözleşmede ya da idari şartnamede ayrı bir ceza maddesi öngörülmediğinden …. TL için ilişilecek husus bulunmadığına,

(Üye ….’ın “Araçların modelleri şartnamede belirtilene uymamakla birlikte düşük modelli araç çalıştırılmasına ilişkin olarak teknik şartnamede, sözleşmede ya da idari şartnamede ayrı bir ceza maddesinin öngörülmediği, sadece işin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle ceza kesileceği düzenlemesi yer aldığından kamu zararına neden olunmamakla birlikte yüklenicinin şartnameye göre getirmesi gereken 23 araçtan 10 aracın model yılının uygun olmadığı, araçların 01.01.2015 yılından itibaren çalışmaya başlayarak hatalı uygulamanın devam ettiği anlaşılmıştır.

“... Yapılması Hizmet Alımı İşi”ne İlişkin Özel Teknik Şartnamenin 'İşin Yapılmasında Araçlarla İlgili Teknik Özellikler' başlıklı 8 inci maddesinin (b) bendinde “b) İş mahiyetinde kullanılacak Pick-up İdari kontrol aracı en az 2013 model ve klimalı, Kepçe(Loder(Enaz 2007 model diğertümaraçlar2010 model ve üzeri olacaktır.

........." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda idarenin getirilen araçların model yılını kontrol ederek şartname hükümlerine uygun araçların çalıştırılmasını sağlama sorumluluğu bulunduğundan bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeyen belediye sorumluları hakkında soruşturma ve inceleme yapılması için konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar verilmesi gerekir.” şeklindeki ek görüşü ile)

oy birliğiyle karar verildi.