Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 393
İlam No 44
Tutanak Tarihi 17.11.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarCeza Kesintisi Yapılmaması

Denetçi tarafından, …. TL sözleşme bedelli …. Limited Şirketi yükleniminde olan “Çöp ve Çöp Dışı Diğer Atıkların Toplanması ve Nakli ile Kent İçi Temizliği Yapılması Hizmet Alımı İş”ne ilişkin özel teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde temizlik işçilerinin sağlık muayenelerinin zamanında yapılmamasına rağmen sözleşme hükümlerine göre kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Adı geçen işin Sözleşmesinin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Kısmi kabul yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın; işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin onbindebeş’idir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle 3 (üç)’e ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı üçtür.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.” denilmektedir.

İşin Özel Teknik Şartnamesinin “Çalışma Esasları” başlıklı 3 üncü maddesinde;

".........

f) Temizlik isçilerinin sağlık muayeneleri 4 ayda bir yüklenici tarafından yaptırılacak ve raporlar, sonuçlar rapor tarihinden bir gün sonra Belediyeye sunulacaktır. Diğer oluşabilecek sağlık problemleri ise Belediyeye derhal bildirilecektir.

........." hükmü yer almaktadır.

Denetçi tarafından, adı geçen işe ait Özel Teknik Şartnamenin “Çalışma Esasları” başlıklı 3’üncü maddenin (f) bendinde temizlik isçilerinin sağlık muayeneleri 4 ayda bir yüklenici tarafından yaptırılarak sonuçların rapor tarihinden bir gün sonra Belediyeye sunulacağı hüküm altına alındığı ancak sağlık muayenelerinin zamanında yapılmamasına rağmen yukarıda belirtilen sözleşmede hüküm altına alınan cezanın uygulanmadığı ve kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle sorgunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sözleşmenin yukarıda belirtilen ceza hükmü, ihale sürecinde sözleşme hükümlerine aykırı bir davranışın idare tarafından tespit edildiği takdirde, uygulanacak müeyyideyi içermektedir. Çalışanların sağlık muayenelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle ceza kesileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Her ne kadar şartnamede çalışanların sağlık muayenelerinin 4 ayda bir yapılacağı hüküm altına alınmışsa da; 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin “İşyeri hekiminin görevleri” başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde aynen;

“Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.” denilmek suretiyle tehlike sınıflarına göre en geç hangi aralıklarla muayene tekrarı yapılacağı belirtilmiş ve adı geçen işte çalışan personelin de işyeri hekimi tarafından muayeneleri Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zamanında yapılmıştır.

Bu itibarla, temizlik işçilerinin sağlık muayenelerinin zamanında yapıldığı anlaşıldığından …. TL için ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.