Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 393
İlam No 44
Tutanak Tarihi 17.11.2016
Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili KararlarHarcırah Ödemesi.

Denetçi tarafından, 30 Temmuz-3 Ağustos 2015 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Zavidovici şehrinde düzenlenen “Şehirde Yaz 2015 Folklor Geceleri Programı”na yapılan davet üzerine belediyeyi temsilen katılan kişiler ile belediye personelinin, ulaşım giderleri hariç tüm masrafları karşılanmasına rağmen, gezi süresince gündelik ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun;

“Harcırahın unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde “ Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.” denilerek Harcırahın unsurları belirtilmekle birlikte yevmiyenin tanımı yapılmamış ve içeriği belirtilmemiştir

“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde;

“Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. (Değişik: 12/1/1959 - 7187/1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.”,

Hükümleri bulunmaktadır.

6245 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde Harcırahın unsurları belirtilmiş ama yevmiyenin tanımı yapılmamış ve içeriği belirtilmemiştir. Kanun’un 14’üncü maddesinde muvakkat vazife ile görevlendirilenlere yevmiye ödeneceği belirtilmiş ancak yevmiyenin tanımı yapılmamış ve içeriği belirtilmemiştir. Genel olarak yevmiyenin konaklama ve yemek bedelini kapsayan gündelik olduğu kabul edilmektedir.

30 Temmuz- 3 Ağustos 2015 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Zavidovici şehrinde düzenlenen “Şehirde Yaz 2015 Folklor Geceleri Programına” ….’ı temsilen dans ekibi ve diğer görevlilerin katılımının sağlandığı, dans ekibinin öğrencilerden oluştuğu, öğrencilerin de gidilen ülkede sunulan yemekleri her zaman yemelerinin mümkün olamadığı bu nedenle de ihtiyaçlarının karşılanması için harcırah verildiği yazılı ve sözlü savunmalardan anlaşılmıştır.

Her ne kadar “Zavidovici Kültür Topluluğunca” 17.06.2015 ve 09.07.2015 tarihlerinde gönderilen davetlerde ulaşım hariç konaklama sürecindeki tüm ibate ve iaşe bedellerinin davet eden makam tarafından karşılandığı belirtilmişse de; yapılan ödeme yukarıda belirtildiği üzere öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır.

Bu itibarla “Şehirde Yaz 2015 Folklor Geceleri Programı”na yapılan davet üzerine belediyeyi temsilen katılan kişiler için gezi süresince gündelik olarak ödenen …. TL için ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.