Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2015
Dairesi 8
Karar No 89
İlam No
Tutanak Tarihi 11.11.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarProtokol Halısı Alımı:

............... Yüksek Kurumu tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni için protokol halısı alımı yapılarak ........ TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak;

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Organizasyon Hizmet Alımı için düzenlenen Teknik Şartnamenin 1’inci maddesinde istenilen salon ve sahne özelliklerini (En az 3000 kişilik…vs.) Ankara’da sadece .............. Salonu’nun sağlaması ve bu salonu işletme yetkisinin ................. İşletmeciliği A.Ş. firmasına ait olması nedeniyle hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/a maddesine göre ilgili firmadan KDV hariç ............. TL’ye yapılmıştır.

Ancak daha sonra aynı törende kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesine göre doğrudan temin usulüyle 200 m2 ( En=2m, boy=100m) protokol halısının, 10 Kasım Anma Törenine ilişkin organizasyon hizmet alımının yapıldığı .................. İşletmeciliği A.Ş’den ayrıca satın alındığı tespit edilmiştir.

Taraflarca 22/10/2015 tarihinde imzalanan “10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Organizasyon Hizmet Alımı Sözleşmesi”nin 9.1.12’nci maddesinde;

“Bu sözleşmede ve ekli teknik şartnamede ismi geçen ve ihtiyaç duyulan tüm materyal, mal, malzeme, cihaz, ekipmanların temini ile tasarım ve organizasyon hizmet işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

10/11/2015 tarihli Hizmet Alımı Kabul Tutanağında ise;

“Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.” denilmektedir.

Hizmet Alım Sözleşmesinin 9.1.12’nci maddesine aykırı olarak protokol halısının organizasyon hizmeti alınan şirketten ayrıca doğrudan temin yöntemiyle satın alınmasına ilişkin sorumluların yapmış oldukları savunmalar ve yapılan incelemeler neticesinde, ilgili protokol halısının tüm resmi törenlerde kullanılmak üzere satın alındığı, organizasyon hizmet alımına ilişkin teknik şartname ve sözleşmede “Protokol Yolu” düzenlemesine yer verilmediği ve yüklenici firmanın da götürü bedel fiyat teklifini bu maliyeti hesaba katmadan verdiği, protokol halısı alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında piyasa araştırması yapılarak en uygun fiyatı veren ............... İşletmeciliği A.Ş.’den yapıldığı, tören bitiminde ise kurum görevlilerince gerekli bakım ve temizlikleri yapıldıktan sonra ihtiyaç halinde tekrar kullanılmak üzere taşınır kayıtlarına alınarak taşınır ambarında muhafaza altına alındığı anlaşılmış bulunduğundan;

Söz konusu hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olduğuna,

(Üyeler .......... ile ............... ’nun; “Hizmet Alım Sözleşmesinin 9.1.12’nci maddesi gereğince ihtiyaç duyulan tüm malzemenin yüklenici tarafından karşılanması gerekirken karşılanmayıp ayrıca aynı firmadan doğrudan temin yöntemiyle protokol halısı alınması sonucu oluşan ........ TL. tutarındaki kamu zararının sorumlulara ortaklaşa ve zincirleme tazmin ettirilmesi gerektiği” şeklindeki ayrışık görüşüne karşı) oy çokluğuyla karar verildi.