Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 388
İlam No
Tutanak Tarihi 8.11.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarEksik yapılan imalatların bedelinin tam ödenmesi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

...tarihinde ....TL sözleşme bedeli ile ...Şti.’ne ihale edilen ...Yapım İşi’nde eksik yapılan imalatlar için ödemede bulunulduğu görülmüştür.

Söz konusu İşin kontrol teşkilatı ile birlikte Denetçiler tarafından yapılan fiili fiziki inceleme sonucu düzenlenen ve kontrol teşkilatınca imzalanan ...tarihli Tespit Tutanağı’nda aynen:

“...ihale kayıt numarası ile ihalesi yapılan ve ...tarihinde ...TL sözleşme bedeli ile ...Şti.’ ne ihale edilen ...Yapım işi mahallinde ...tarihinde Sayıştay Denetçileri ile birlikte gerçekleştirilen fiziki ölçüm ve incelemede;

1- İhale dokümanı eki Teknik Şartname (88-89 nolu poz tarifi) gereğince, bina cephelerinde bulunan giydirme cephelerin 6 mm şeffaf konfor dış cam + 16 mm hava boşluğu + 6 mm temperli iç DC takılması gerekirken, fiilen 6 mm şeffaf konfor dış cam + 12 mm hava boşluğu + 6 mm temperli iç DC takılmış ve rayiç farkım olan .. TL’nin birim fiyattan kesilmesi gerektiği,

2- İhale dokümanı eki Teknik Şartname (95 nolu pozun imalat tarifi) gereğince, birinci sınıf ahşap duvar kaplamasının fiilen ölçülen metrajının sehven fazla hesaplandığı,

3- İhale dokümanı eki Teknik Şartname (55 nolu pozun imalat tarifi) gereğince, duvar yüzeylerine uygulanması gereken kireç-çimento karışımı harçla düz sıvanın metrajının fiilen ölçümlerde sehven fazla hesaplandığı,

4- - İhale dokümanı eki Teknik Şartname (56 nolu pozun imalat tarifi) gereğince, tavan yüzeylerine uygulanan sıva imalatının metrajının fiilen ölçümlerde sehven fazla hesaplandığı,

5- İhale dokümanı eki Teknik Şartname (46 nolu pozun imalat tarifi) gereğince, ıslak mekanlara yapılan duvar seramiğinin fiilen ölçümlerde sehven fazla hesaplandığı,

6- İhale dokümanı eki Teknik Şartname (400 nolu pozun imalat tarifi) gereğince, panel radyatörlerin mahaldeki tadilattan dolayı montajının yapılamadığı,

Tespit edilmiş olup söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları ekte sunulmuştur. İş bu ölçüm ve tespit tutanağı 3 nüsha olarak tanzim edilmiştir.”

denilerek yapılan eksik imalat miktarı ile bu eksik imalat nedeniyle sebep olunan kamu zararı hesabına tutanak ekinde yer verilmiştir.

Bu tutanak esas alınarak düzenlenen sorgu üzerine sorumlular tarafından yapılan savunmalarda ise; sorguda eksik imalat tutarı olarak hesaplanan ..-TL’nin hesabına dahil edilen ..-TL tutarındaki panel radyatörleri imalatının sonradan yapıldığı belirtildiği halde, sorgu tutarı ...-TL’nin tamamının tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla; sorgu konusu toplam ...-TL’nin

..-TL’si .. tarih ve .. numaralı muhasebe işlem fişi ile ahizi ...Şti.’nden tahsil edildiğinden bu tutar kamu zararı için ilişilecek husus kalmadığına,

Geriye kalan ve yersiz tahsil edildiği anlaşılan ..-TL’sinin ise ahizine iadesine,

İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,