Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 388
İlam No
Tutanak Tarihi 8.11.2016
Kararın Konusu İş Mevzuatı ile İlgili KararlarServis aracı kiralama işi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda, …Servis Aracı Kiralama Hizmeti Alımı İşinde, kiralanan 16 aracın 13 tanesinin araç yaşı ve koltuk özelliklerinin Teknik Şartnameye aykırı olduğu iddia edildiği görülmüş ise de; idarece anılan İşe ilişkin Teknik Şartnamenin “2. Diğer Hususlar” başlığının sonfıkrasında yer alan;“Tüm teknik değerler idarenin onayı ile değiştirilebilir” hükmüne dayanılarak köy ve beldelerde bulunan yaş ve koltuk özellikleri farklı araçların çalıştırıldığı anlaşıldığından, sorgu konusu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.