Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2012
Dairesi 6
Karar No 389
İlam No 460
Tutanak Tarihi 8.11.2016
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarAsıl İlamın ...’inci maddesi ile tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ...tarihli ve ... tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Asıl İlamın ...’inci maddesiyle Belediyenin 2007 yılında tahakkuk etmiş olan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri ile hat takiplerinden kaynaklı alacaklarının zamanaşımına uğratılması suretiyle ..-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle bu tutarın tazminine karar verilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı sorumlulardan ...tarafından Sayıştay Temyiz kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurulca ...tarih ve ... tutanak no.lu kararla, idare gelirlerinin zamanaşımına uğratılması nedeniyle oluşan kamu zararından sadece 2012 yılında görev yapan muhasebe yetkililerinin sorumlu tutulmaması gerektiği, 2007 yılından 2012 yılına kadar ... Belediyesi gelirlerinin tahsili ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü dışında farklı bir birimin görevlendirilip görevlendirilmediğinin ve konu ile ilgili görevli olan çalışanların kasıt, kusur veya ihmalinin tespit edilmesi ve sorumluluğun bu doğrultuda genişletilmesi gerektiği belirtildikten sonra konu esastan incelenerek tazmin hükmüne konu alacaklardan zamanaşımına uğrayanların mükellefleri itibariyle tespit edilmesinin sağlanması ve olay bazında zamanaşımını kesen veya durduran nedenlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya konulması, kamu zararı miktarı bakımından temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların incelenmesi suretiyle yeniden hüküm tesisini teminen söz konusu tazmin hükmü bozularak dosya Dairemize gönderilmiştir.

Sorumlulardan Muhasebe Yetkilisi ... ve Muhasebe Yetkilisi Vekili ... tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvuru üzerine ise anılan Kurulca, ...tarih ve .. ve ... tutanak sayılı İlamlarıyla, söz konusu tazmin hükmü Temyiz Kurulunun yukarıda yer alan ... tarih ve ... tutanak no.lu İlamıyla bozulduğundan, bu temyiz başvuruları üzerine yapılacak işlem bulunmadığına ve aynı mahiyette olan bu dosyaların ... tarih ve ... tutanak no.lu İlama ilişkin dosya ile birleştirilerek karara bağlanması amacıyla Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun anılan kararlarıyla Dairemize gönderilen söz konusu dosyaların birleştirilerek incelenmesi sonucunda;

Anılan İlam maddesine konu edilen ...-TL alacağın ...-TL’sinin ..tarih ve ..sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 73’üncü maddesinin on dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca terkin edildiği, ...-TL’sinin hatalı kayıt olduğu, ..-TL’sinin zamanaşımına uğramadan tahsil edildiği halde sehven zamanaşımına uğrayan alacaklar listesinde yer aldığı, ...-TL’sinin zamanaşımına uğramakla birlikte tahsil edildiği, ...-TL’sinin ise bir kısmının zamanaşımına uğramadan önce bir kısmının da zamanaşımına uğramakla birlikte sonradan tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, söz konusu belediye alacakları tutarı ...TL’nin,

Anılan Kanun gereğince terkin edilen, hatalı tahakkuk kaydı yapılan ve tahsil zamanaşımı süresi içinde tahsil edilen tutarlardan oluşan toplam ..-TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına,

... -TL’si zamanaşımına uğramakla birlikte tarih ve numaraları ile mükellefleri ...I No.lu tabloda gösterilen makbuzlarla tahsil edildiğinden bu tutar için ilişilecek husus kalmadığına,

Geriye kalan tarih ve numaraları ile mükellefleri aşağıdaki II No.lu tabloda gösterilen,...-TL’sinin ise tahsil zamanaşımı süresi içinde tahsil edilen kısmı için ilişilecek husus bulunmadığına, .

....Oy birliğiyle karar verildi.