Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2012
Dairesi 6
Karar No 389
İlam No 460
Tutanak Tarihi 8.11.2016
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarDamga Vergisi

Asıl İlamın ...’inci maddesi ile tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ...tarihli ve ... tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Asıl İlamın ...’inci maddesiyle ... Müdürlüğünün ... sayılı dosyası ile ilgili olarak, davacı...’nin vekili ...tarafından Belediyeye verilen taahhütnameden sözleşme damga vergisi kesintisi yapılmaması suretiyle ...-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle bu tutarın tazminine karar verilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı sorumlulardan Harcama Yetkilisi ...tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurulca, ... tarih ve ... tutanak no.lu kararla, tazmin hükmüne konu evrakın içeriği incelendiğinde; taahhütname veya akit niteliğinde olmadığı, durum tespiti yapan bir belge niteliğinde olduğu, bir yüklenim içermediği, dolayısıyla 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesi kapsamındaki belgelerden olmayan bu evraktan damga vergisi kesilmesi mümkün olmadığından, idare tarafından yapılan işlemin (damga vergisi kesilmemesi) mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle anılan tazmin hükmü bozularak dosya Dairemize gönderilmiştir.

Diğer sorumlulardan Gerçekleştirme Görevlisi ... tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine ise anılan Kurulca, ... tarih ve ... tutanak sayılı İlamıyla, söz konusu tazmin hükmü Temyiz Kurulunun yukarıda yer alan ... tarih ve ... tutanak no.lu İlamıyla bozulduğundan, bu temyiz başvurusu üzerine yapılacak işlem bulunmadığına ve aynı mahiyette olan bu dosyanın ... tarih ve ... tutanak no.lu İlama ilişkin dosya ile birleştirilerek karara bağlanması amacıyla Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun anılan kararlarıyla Dairemize gönderilen söz konusu dosyaların birleştirilerek incelenmesi sonucunda;

Konuya ilişkin evrakın başlığında “Taahhütname” ifadesine yer verilmiş ise de; Temyiz Kurulunun söz konusu bozma kararında da belirtildiği üzere evrakın içeriği incelendiğinde; taahhütname veya akit niteliğinde olmadığı, durum tespiti yapan bir belge niteliğinde olduğu, bir yüklenim içermediği görülmüştür.

Dolayısıyla 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesi kapsamındaki belgelerden olmayan bu evraktan damga vergisi kesilmesi mümkün olmadığından, idare tarafından yapılan işlem (damga vergisi kesilmemesi) mevzuata uygundur.

Bu nedenle, taahhütname niteliğinde olmayan söz konusu belgeden damga vergisi kesilmemesi hususunda ilişilecek husus bulunmadığına ... oy birliğiyle karar verildi.