Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 5
Karar No 200
İlam No
Tutanak Tarihi 15.11.2016
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarDamga Vergisi

Alt yüklenici ile asıl yüklenici arasında akdedilen sözleşmeden damga vergisinin alınmaması ile ilgili olarak;

11.07.1964 tarih ve 1171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde;

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabidir.” denilmektedir.

Aynı Kanun’un 3’üncü maddesinde;

“Damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenlerdir.” denilmektedir.

Adı geçen Kanun’un 10’uncu maddesinde;

“Damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınır.

Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.

Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder.” denilmektedir.

Ayrıca Kanun’un 26’ncı maddesinde;

“Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve eksik olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.” denilmektedir.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir. Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 9,48 olarak belirlenmiştir.

Yapılan incelemede; asıl yüklenici firmaların, idari şartname hükümlerine göre alt yüklenici olarak çalışacakları kişi/firmaları ve yaptırmak istedikleri işleri idareye bildirerek gerekli onayları aldıkları ve aralarında sözleşme imzaladıkları anlaşılmıştır.

Yüklenici firma tarafından ihalesi üstlenilen işe ilişkin, idare ile yüklenici arasında sözleşme düzenlenmiş ve damga vergisi ödenmiştir. Ancak yüklenici firmanın aynı işe ait alt yüklenici ile yaptığı sözleşmeden ise damga vergisi alınmamıştır.

Sorumlular savunmada, söz konusu kamu zararına ait verginin asıl yüklenicileri tarafından maliyeye beyanların verilmiş olduğunu ve tahakkukları yapılarak ilgili vergi daireleri tarafından alacak kayıtlarının da yapıldığını ifede etmektedirler.

Bu itibarla, idarenin asıl yüklenici ile alt yüklenici firma arasında yapılan sözleşmeden damga vergisi almaması sonucu toplam .........TL kamu zararıyla ilgili olarak, sorumluların gönderdiği bilgi ve belgelerden, söz konusu verginin asıl yüklenicileri tarafından maliyeye beyanların verilmiş olduğunu ve tahakkukları yapılarak ilgili vergi daireleri tarafından alacak kayıtlarının da yapılmış olduğu görüldüğünden hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olduğuna ve ilişilecek bir husus kalmadığına, iş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve aynı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.