Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 5
Karar No 200
İlam No
Tutanak Tarihi 15.11.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarHakediş ödemesi

“.................” işine ait 2 nolu hakedişte fazla ödeme yapılmasıyla ilgili olarak;

İhale dosyası ve ilgili hakedişinde yapılan incelemeler sonucunda poz numarası NİĞ PB 88 olan Kara Kauçuk Zemin Kaplama işi için 820.55 m² üzerinden ödeme yapılmıştır. Yerinde yapılan ölçümlerde 644.25 m² karo kauçuk zemin kaplama olduğu tespit edilmiştir.

Sorumlular savunmalarında oluşan kamu zararının tahsil edildiğini bildirmiştir.

Bu itibarla; ".............” işine ait 2 nolu hakedişte fazla ödeme yapılması sonucunda .........TL kamu zararı oluşmuş ise de kamu zararının tamamının ahiz ........ tarafından .......tarih ...... nolu teslimat müzekkeresi ile belediyenin ..........hesabına yatırılmış olduğu anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına, iş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve aynı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.