Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 5
Karar No 200
İlam No
Tutanak Tarihi 15.11.2016
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarEmlak Vergisi

Belediye tarafından kamulaştırılan taşınmazların emlak vergisinin eksik tahsil edilmesiyle ilgili olarak;

08.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında;

“Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına esas olan vergi değeri, kesinleşen kamulaştırma bedelinden az olduğu takdirde, kamulaştırma bedeli ile vergi değeri arasındaki fark üzerinden, cezalı emlak vergisi tarh olunur.” denilmektedir.

Mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzerine kamulaştırma yetkisine haiz idarelerce yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma bedeli ilgili taşınmazın kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisini tarhına esas değerinden fazla ise aradaki fark üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere emlak vergisi tarh olunur.

Belediye tarafından 2015 yılı içinde yapılan kamulaştırmaların tamamında kamulaştırma bedelleri, ilgili taşınmazların emlak vergisi esas matrahlarından fazla olduğundan aradaki farkın bir defaya mahsus olmak üzere emlak vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Sorumlular savunmada kamu zararının tahsil edildiğini bildirmişlerdir.

Bu itibarla; Belediye tarafından kamulaştırılan taşınmazların emlak vergisinin eksik tahsil edilmesi sonucunda oluşan ........TL kamu zararının ahiz ........tarafından .......tarih ve ....... nolu makbuzla .......TL, ahiz ......tarafından ......tarih ve ........ nolu makbuzla ......TL olarak tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına, iş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve aynı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.