Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2017
Dairesi 2
Karar No 35543
İlam No 18
Tutanak Tarihi 25.10.2018
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarÜniversitenin çeşitli birimlerinde sigortalıların hizmet bilgilerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının kurum bütçesinden ödenmesi.

…. Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsülerinde sigortalıların hizmet bilgilerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının kurum bütçesinden ödendiği ancak cezaya neden olan sorumlulara rücu edilmediği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kamu zararı” başlıklı 71 inci maddesinde aynen;

“Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Denilmektedir.

Aynı Kanunun “Harcama talimatı ve sorumluluk” başlıklı 32 inci maddesinde ise;

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.”

Hükmü yer almaktadır.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Devlet Memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.”

“Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı 12 inci maddesinde;

“Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

Bu düzenlemelere göre, Devlet memurları görevlerini ve yasal sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumludurlar. Bunun gereği olarak devlet memurlarının görevlerini zamanında ve eksiksiz yapmamaları dolayısıyla oluşan zararlar kamu zararı olup buna neden olan görevlilerden tahsili gerekmektedir. Sorumlular her ne kadar savunmalarında ….. adıyla oluşturulan hizmet takip sisteminin yeni olması, yeterli personelin bulunmaması, bu konuda yeterince eğitim verilmemiş olması gibi nedenlerle bazı verilerin girişinde ortaya çıkan gecikme ya da eksiklikler sonucu idari para cezasının kesildiğini; ancak bu gecikme ve eksikliklerin personelin kişisel kasıt, kusur ya da ihmalinden kaynaklanmaması nedeniyle para cezalarının kurum bütçesinden ödendiğini belirtmiş olsalar da yukarıda belirtilen Kanun hükümleri net olup idari para cezalarının Kurum bütçesinden ödenmesi mümkün değildir ve hataya ve gecikmeye sebep olunmasında kusuru bulunan ilgili personele rücu edilmesi gerekmektedir.

Anılan nedenle, …. Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsülerinde sigortalıların hizmet bilgilerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının kurum bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan toplam …. TL kamu zararından …. TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Mutemet) ……’dan … nolu muhasebe işlem fişi ile; …. TL’sinin …. ve ….’dan …. nolu muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından toplam …. TL hakkında ilişik kalmadığına; bakiye …. TL’den,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Enstitü Sekreteri) …. ile Harcama Yetkilisi (Enstitü Müdürü) Prof. Dr. ….’a,

- ….. TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Sekreter V.) …. ile Harcama Yetkilisi (Müdür) Prof. Dr. ….’e,

- …. TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) …. ile Harcama Yetkilisi (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. ….’e,

- …. TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Şube Müdürü) …. ile Harcama Yetkilisi(Personele Daire Başkanı) …..’a,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,