Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 5
Karar No 320
İlam No 27
Tutanak Tarihi 8.11.2018
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarEk özel hizmet tazminatı

İşletme Müdür Vekili ........ile Mühendis ........’a mevzuatta belirtilen şartlar bulunmadığı halde Ek Özel Hizmet Tazminatı ödemesi sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede,

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ilgili kısmında aynen “Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 40

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 24

oranlarını aşamaz.” Düzenlemesi yer almaktadır.

160 Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yukarıda bahsedilen ek özel hizmet tazminatının ödenmesine ilişki usul ve esaslar hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu tebliğde; II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Tebliğde, söz konusu listelerin programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacağı, muhtemel işlerin söz konusu listelerde yer almayacağı, birim amirlerinin, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçirecekleri, birim amirlerince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işlerin ayrıntılı olarak yer alacağı belirtilmektedir.

Yapılan incelemede;

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde Mühendis kadrosunda bulunan ........’ a Özel Kalem Müdürlüğünde görevli olduğu halde, kadrosunun bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce her ay arazi tazminatı puantaj tablosu doldurularak onaylandığı,

Fen İşleri Müdürlüğünde Mühendis kadrosunda bulunan İşletme Müdür Vekili ........’ ya ise, gerek Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar gerekse 160 No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açık çalışma mahallerinde ve ek özel tazminatı ödemesini gerektiren işlerde çalışmadığı halde arazi tazminatının ödendiği anlaşılmıştır.

Ancak, mevzuata aykırı olarak ödenen söz konusu Ek Özel Hizmet Tazminatı tutarı ........TL’nin; ........TL’sinin, ........tarih ........ sayılı tahsilat makbuzuyla ........’dan,

........TL’sinin, ........tarih ........ sayılı tahsilat makbuzuyla ........’ dan, tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.