Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 5
Karar No 320
İlam No 27
Tutanak Tarihi 8.11.2018
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarMaktu fazla çalışma ücreti

Zabıta memuru kadrosunda olup zabıta hizmetlerinde fiilen çalışmayan personele zabıtalar için öngörülen maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi ödemesi sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler” başlıklı 5 nci kısmının “Kapsam” başlıklı 146 ncı maddesinin ilgili kısmında “…Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)” denilmektedir.

2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları” başlıklı (K) Cetvelinin ilgili kısmında “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000’e kadar olanlar için 244 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 262 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 290 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 327 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 390 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için 453 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 453 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 602 Türk Lirasını, geçemez…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, aylık maktu mesai ücreti ödenebilmesinin temel şartı, zabıta hizmetlerinin ilgili personelce fiilen yürütülmesidir. Belediye zabıtasının görevlerinin neler olduğu ise Belediye Zabıta Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Yapılan incelemelerde, 2014 yılından beri Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli bulunan ve evlendirme memuru olarak görev yapan Zabıta Memuru ........’a zabıta maktu mesai ücreti ödemesi sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmişse de, bu tutar ........tarih ........ sayılı tahsilat makbuzu ile Zabıta Memuru ........’dan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.