Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 600
İlam No 36
Tutanak Tarihi 20.12.2018
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarAraç Hasar Bedeli

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda, Belediyede Kadrolu işçi olarak çalışan ……yönetimindeki Belediyeye ait …. Plakalı No.lu aracın Karayolları … Bölge Müdürlüğüne ait tünelde oluşturduğu hasar tutarının %50’si yerine tamamının belediye bütçesinden ödenmesi sonucunda …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu iddia edildiği görülmüşse de;

Söz konusu olay nedeniyle belediye bütçesinden toplam …-TL tutarında ödeme yapıldıktan hemen 10 gün sonra bu tutarın …-TL’si ….ile ….Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının d bendinde yer alan, “Sürücünün kusur oranı, 8/8 olduğu takdirde, şoförce karşılanması gereken miktarın %50’si işveren tarafından karşılanır.” hükmü uyarınca olayda 8/8 oranında kusurlu olan adı geçen şoförden …tarihli ve …no.lu tahsilat makbuzu ile yılı içinde tahsil edilmiştir.

Bu nedenle, …-TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.