Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014
Dairesi 6
Karar No 595
İlam No
Tutanak Tarihi 13.12.2018
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar… tarih ve ….sayılı asıl İlamın 26’ncı maddesinin a,b,c ve d bentleriyle hüküm dışı bırakılan konuların 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

Anılan İlamın ….’nci maddesi ile,

….. Büyükşehir Belediyesi ….. Mahallesi, ….. Ada ….. Parsel sayılı (….. m2) 6592 Ada ….. Parsel sayılı (….. m2) ve ….. Ada ….. Parsel sayılı (….. m2) arsa vasıflı taşınmazların satışı işinde;

a) Yüklenici firmanın, kusurlu hareket ederek sözleşmeye göre yapması gereken yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşın, idare tarafından sözleşmesi feshedilmeyerek ….. TL’lik kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmemesi, dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu,

b) Zeyilname düzenlenerek yükleniciden fenni mesuliyet alınıp Fen İşleri Daire Başkanlığında görevli personelin Fenni Mesul olarak görevlendirilmeleri,

c) Söz konusu işe ait tahmini bedel hesabında, “Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda “Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Gelir Oranı %28 olarak kabul edilmiş ve İdare Payı Asgari Geliri Hesaplanmıştır” denilmiş olup, hesaplanan %28 oranın kriterlerinin belirli olmaması,

d) Yüklenici “….. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.”’nin “….. İnş. Enerji Maden San.” Şti.’ ne sattığı ve tamamı dükkan olan bağımsız alanların daha sonradan bu firma tarafından üçüncü şahıslara satılıp satılmadığının, satılmış ise satış bedellerinin, pazarlama ve satış işlemlerini yürütmekle sorumlu yüklenici firmanın ticari alanların satışı için herhangi bir ilan yapıp yapmadığının, bu dükkanlarla ilgili ekspertiz raporlarının sözleşme hükümlerine göre yetkili firmalarca hazırlanıp hazırlanmadığının İdarece tespit edilmediği ve belirtilen bu durumlarla ilgili idarece tarafından yapılan iş ve işlemlerin ispat edici belgelerinin bulunmadığı, yetkili firmalarca hazırlanıp hazırlanmadığının İdarece tespit edilmediği ve belirtilen bu durumlarla ilgili İdarece tarafından yapılan iş ve işlemlerin ispat edici belgelerinin bulunmadığı,

İddiaları kapsamında, söz konusu işe ait sözleşme, idari ve teknik şartnameler, tahmini bedelin tespitine ilişkin cetveller ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarının incelenmesi ve gerekirse soruşturulmasını teminen İçişleri Bakanlığına yazılmasına ve inceleme sonucunun Sayıştay’a bildirilmesi üzerine düzenlenecek ek raporun Dairemize intikaline değin yukarıda yer verilen tüm bentlerin (a, b, c, d) hüküm dışı bırakılmasına karar verilmişti.

….. Valiliğince konuyla ilgili inceleme yapılmak üzere görevlendirilen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı ….. ve Defterdarlık Uzmanı ….. tarafından hazırlanan ….. tarihli ön inceleme raporunda;

Yüklenicinin kesin teminatının irat kaydedilmesinin, sözleşme gereğince yüklenici tarafından projelerin sözleşme ve şartnamelerde belirtilen 120 gün içerisinde teslim edilmemesi yanında bu durumun yüklenicinin ihmalinden kaynaklanması halinde söz konusu olacağı, ilgili dosyada ise yüklenicinin ihmalinden kaynaklanan bir sebeple bir gecikme olduğuna ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmadığı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26’ncı maddesinde Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksatla tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilebileceği hükmünün yer alması nedeniyle teknik şartnamede değişikliğe gidilerek zeyilname düzenlendiği, zeyilname ile yapılan bu değişikliğin de ihale tarihinden önce yasal süresi içinde yapıldığı ve ihale şartnamesinin satın alanlara duyurularak eşit koşullarda teklifte bulunulmasının sağlandığı, yaklaşık maliyetin tespiti ile ilgili olarak ilgililerin vermiş oldukları savunmalar Sayıştay Denetçisi tarafından yeterli bulunmuş ve hiçbir görevliye sorumluluk atfedilmediği, 57 adet dükkanın yüklenici firmaya ait diğer bir firmaya ekpertiz değerinin çok üzerinde belirlenen bir fiyatla satılması ile ilgili olarak düzenlenen şartnamede ve yüklenici ile yapılan sözleşmede söz konusu dükkanların veya konutların kimlere satılamayacağı hususunda kısıtlayıcı bir hükmün yer almadığı, ayrıca sözleşme gereği ekpertiz tarafından belirlenen fiyatın üzerinde satılmış olduğu,

Bu nedenlerle Sayıştay Raporunda ismi geçen …. Büyükşehir Belediyesi görevlileri (Genel Sekreter Yrd.) …, (İmar ve Şehircilik Daire Başkanı) ….., (Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.) …. , (Fen İşleri Dai. Bşk) … ve (Fen İşleri Dai. Bşk. V) …. hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yapılan ön inceleme sonucunda adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmemesi gerektiği

görüş ve kanaatine varıldığı

…. tarih ve …. tarihli …. Valiliği İl İdare Kurulu kararında ise söz konusu ön inceleme raporu sonucunda, sorumlular hakkında iddia edilen hususlar ile ilgili olarak 4483 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesine göre soruşturma izni verilmemesine karar verildiği,

Anılan ön inceleme raporunun ve…. Valiliği İl İdare Kurulu kararının Sayıştay’a bildirilmesi üzerine Denetçi …. tarafından Ek Raporun Sayıştay Denetim Yönetmeliğine uygun bir şekilde düzenlenerek Dairemize intikal ettirildiği

anlaşılmakla dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve sorumluların duruşmada yaptıkları sözlü açıklamaların dinlenilmesi sonucunda;

a) Sözleşmeye göre yüklenicinin yükümlü olduğu tüm imalatlara ait projeleri zamanında idareye teslim etmediği halde sözleşmenin fesih edilmeyip ……TL’lik kesin teminat mektubunun irat kaydedilmediği dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak;

…. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen ve …. İn. San. Ve Tic. Ltd.Şrt nin kazandığı Osmangazi ilçesi, …. Mahallesi, …. ada …. nolu parsel, …. ada …. nolu parsel ve …. ada …. nolu parsellerde toplam …. m2 lik taşınmazın üzerine, belediye tarafından geliştirilen proje uyarınca ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı’ işinde;

İhale Tarihi : ….

İhale Onay tarihi : ….

Sözleşme Tarihi : ….

Yer Teslim Tarihi : ….

İlk Ruhsat Tarihi (…. Ada …. Parsel) : ….

İkinci Ruhsat Tarihi :( …. Ada…. Parsel - …. Ada …. Parsel) : ….

Yer Teslim Tarihinden itibaren 120. Gün : ….

olduğu görülmüştür.

Belediye ile Yüklenici arasında akdedilen sözleşmenin “Projeler ve Ruhsat İşleri” başlıklı 14.1.1 maddesinde; “Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içinde ruhsatlara esas tüm uygulama projelerini İdare’ye teslim edecektir. (Avan projenin İdare tarafından incelenmesi bu süreye dahildir.) Ruhsata esas tüm uygulama projelerinin yer teslim tarihinden 120 (yüzyirmi) gün içerisinde İdare’ye teslim edilememesi ve İdare’ce inşaat ruhsatlarının alınması için ek süre verilmemesi halinde (inşaat ruhsatlarının alınması süresinin uzatılması 33.madde hükümlerine tabi değildir.) işbu sözleşme, ayrıca bir hüküm almaya, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinde fesholur ve sözleşme konusu iş, Yükleniciye her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ilave ödeme yapılmaksızın tasfiye edilerek, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ödediği taksitler (faizsiz olarak) 3 (üç) ay içerisinde iade edilir. Yüklenici sözleşmenin bu nedenle feshedilmesi halinde hiçbir hak ve bulunmayacağı gibi İdare’nin bu nedenle oluşacak her türlü zarar ve ziyanlarını da karşılayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Ancak inşaat ruhsatlarının Yüklenicinin ihmali nedeniyle alınamadığının tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten Yüklenicinin kesin teminatı da gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

…. İn. San. ve Tic. Ltd.Şrt’nin …. tarih ve …. sayılı dilekçe ile onaylanmak üzere zemin etüt, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri Belediyeye teslim ettiği, bu projeleri Emlak İstimlak Daire Başkanlığının …. tarih ve …. sayılı yazı ile Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığına gönderdiği, Etüd Proje Daire Başkanlığına bağlı Etüd Proje Şube Müdürlüğünün …. tarih ve …. sayılı yazısı ile Bakgörler İn. San. Ve Tic. Ltd.Şrt’nin kendilerine henüz bir proje teslim etmediğini Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bildirdiği, bu yazı üzerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının …. tarih ve …. sayılı yazısı ile …. İn. San. Ve Tic. Ltd.Şrt nin …. tarihinde …., Büyükşehir Belediye Başkanlığına vermiş olduğu dilekçe ekindeki projeleri onaylaması için Etüd Proje Daire Başkanlığına gönderdiği, Etüd Proje Daire Başkanlığının Emlak İstimlak Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazdığı …. ve …. sayılı dağıtım yazısında da; projelerin kendilerine İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığının …. tarih ve …. sayılı yazısı ile iletildiğini ifade ettiği, Etüd Proje Daire Başkanlığının …. tarihli yazısında söz konusu projelerin bu tarih itibarıyla mevcut olduğu ve incelenerek rapor düzenlendiği ilgili yazılardan anlaşılmaktadır.

…. Ada …. Parsel ile ilgili inşaat ruhsat tarihi …., …. Ada …. Parsel - …. Ada …. Parsellerle ilgili ruhsat tarihi …. olduğu, dolayısı ile sözleşmenin “Projeler ve Ruhsat İşleri” başlıklı 14.1.1 maddesi uyarınca 120 gün içerisinde İdareye teslim edilememesi gibi bir durumun oluşmadığı görülmektedir.

Ek raporda her ne kadar ön inceleme raporunda Etüd Proje Daire Başkanı ….’ın ifadesine başvurulmadığından bahsedilse de belediyeye müracaatların olduğu yukarıda zikredilen yazışmalardan diğer dairelere de projelerin gittiği ve ruhsatın alındığında projelerin belediyede olması gerektiği, ruhsat alındıktan sonra projelerin düzenlendiği yönünde bir husus ispat edilmediği, ruhsattan sonra da proje değişiklikleri olabileceği göz önünde bulundurulduğunda ön inceleme raporunda da belirtildiği üzere teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı dolayısıyla bir kamu zararı oluşmadığı değerlendirildiğinden asıl ilamın ….’ncı maddesinin (a) bendiyle verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına ve konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temiyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,

Diğer yandan, her ne kadar Denetçi tarafından ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257’nci maddesine göre adli kovuşturmanın yapılmasını teminen suç duyurusunda bulunulması talep edilmiş ise de; konunun incelenmesi gerekirse soruşturulması için Dairemizce İçişleri Bakanlığına yazı yazılmış, Bakanlıkça yaptırılan ön incelemede bu konuda suç unsuru oluşmadığı kanaatine varıldığından ….Valiliğince …. tarih ve …. sayılı soruşturma izni verilmemesine dair karar verilmiş ve … Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için dosya …. tarihinde gönderilmiştir. … Cumhuriyet Başsavcılığının …. tarih ve …. no.lu kararında ise söz konusu kararın kesinleştiği anlaşılmakla soruşturma izni istenen şahıslar hakkında inceleme yapılmasına yer olmadığına (kovuşturmaya yer olmadığına) karar verildiği görülmüştür. Bu itibarla, aynı konuda ön inceleme yapıldığından 4483 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince ikinci bir ön inceleme yapılmasını talep etmek mevzuata aykırı olur.

Bu itibarla, ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257’nci maddesine göre adli kovuşturmanın yapılmasını teminen suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına oy birliğiyle,

b) Zeyilname düzenlenerek yükleniciden fenni mesuliyet alınıp Fen İşleri Daire Başkanlığında görevli personelin fenni mesul olarak görevlendirildiği ancak zeyilname düzenlenmesinin yanlış olduğu, söz konusu işin özetle belediyeye ait bir arsanın satılması ve bu arsa üzerine konut ve ticari alanlar yapılarak elde edilen gelirlerin ihale sonucu ortaya çıkan oran nispetinden az olmamak üzere gelir payı alınması işi olduğundan belediye tarafından yapılan, yaptırılan bir yapı söz konusu olmadığı bu sebeple de fenni sorumluluk giderlerinin yükleniciye ait olduğu ayrıca konu ile alakalı sözleşme ve idari şartnamede herhangi bir değişiklikte yapılmadığı iddiası ile ilgili olarak;

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26’ncı maddesinin (a) bendinde “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksatla tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla Avan projeye göre ruhsat verilir.” hükmü yer almakta olup, bu hükümle aynı yönde bir düzenleme de Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar, uygulama imar planlarında o maksatla tahsis edilmiş ve mülkiyeti belgelenmiş olmak kaydıyla ilgili idareden Avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak inşa edilir. Bu yapılarda plan ve mevzuat aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetlenmesine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir. Bu yapılarda kat mülkiyeti tesis edilebilmesi için mimari uygulama projelerinin ilgili idarelerce onaylanması zorunludur.” şeklinde zikredilmiştir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu’nun 1’inci maddesinin (a) bendinde, 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen konuya ait yapı ve tesisler ile 27’nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapıların Kanun uygulamasından muaf tutuldukları ifade edilmiştir. İhale konusu parsellerin mülkiyetinin … Büyükşehir Belediyesine ait olduğu Kanunda da “idare tarafından yapılacak veya yaptırılacak” ifadeleri bulunduğundan konu tartışmaya açıktır. Dolayısı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesine göre bir kamu zararı söz konusu değildir. Denetçi tarafından bu yönde bir öneride bulunulmamıştır. Diğer yandan, İdarenin bu zeyilname ile karşı tarafa bir çıkar sağladığı yönünde bir iddiada bulunulabilirse de; burada da zeyilname ihaleye çıkılmadan önce ihaleye girecek taraflara duyurulmuş olup, yüklenicinin korunması ile ilgili bir husus söz konusu değildir.

Her ne kadar Denetçi tarafından ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257’nci maddesine göre adli kovuşturmanın yapılmasını teminen suç duyurusunda bulunulması talep edilmiş ise de;

Konunun incelenmesi gerekirse soruşturulması için Dairemizce İçişleri Bakanlığına yazı yazılmış, Bakanlıkça yaptırılan ön incelemede bu konuda suç unsuru oluşmadığı kanaatine varıldığından …. Valiliğince …. tarih ve …. sayılı soruşturma izni verilmemesine dair karar verilmiş ve …. Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için dosya …. tarihinde gönderilmiştir. …., Cumhuriyet Başsavcılığının …. tarih ve …. no.lu kararında ise söz konusu kararın kesinleştiği anlaşılmakla soruşturma izni istenen şahıslar hakkında inceleme yapılmasına yer olmadığına (kovuşturmaya yer olmadığına) karar verildiği görülmüştür. Bu itibarla, aynı konuda ön inceleme yapıldığından 4483 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince ikinci bir ön inceleme yapılmasını talep etmek mevzuata aykırı olur.

Belirtilen sebeplerle, asıl ilamın ….’ncı maddesinin (b)bendiyle verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına ve konu hakkında yapılacak işlem bulunmadığına oy birliğiyle,

c)Söz konusu işe ait tahmini bedel hesabında %28 oranın hangi kriterlere göre yapıldığı hususu ile ilgili olarak;

Sorumluların savunmalarından; Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının …. gün ve …. sayılı olurları ile görevlendirilen Değerleme Uzmanı Şehir Plancısı, Mimar, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Tapu Kadastro Teknikerin ’den oluşan teknik heyet ihale dosyasını hazırlamak için görevlendirildiği, …. Mahallesi …. ada …. parsel, …. ada …. parsel ve …. ada …. parsellere ilişkin “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Yöntemi” işinin ihaleye esas tahmin bedelin; Takdir Komisyonu raporu, Emlakçı ve mahalle muhtarlarının imzalı beyanları, …. Emlak Müşavirleri odası, …. Ticaret Sanayi odası ve …. İnşaat Mühendisleri odalarının raporları, İhale dosyası hazırlama komisyonunun …. bölgesindeki İdare Payı Gelir Oranını belirlemek için bölgede yapmış olduğu araştırmalar, İmar durumu ve vaziyet planı doğrultusunda oluşacak toplam inşaat alanlarının bağımsız bölüm bazında satışı ile elde edilecek toplam gelir, gibi kriterler ve önemli parametreler dikkate alınarak belirlendiği anlaşılmış olup, Denetçi tarafından da hem yargılamaya esas raporun hem de ek raporun sonuç bölümünde söz konusu savunmaların yerinde görüldüğü belirtilmiştir.

Bu itibarla, 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesine göre bir kamu zararı söz konusu olmadığından asıl İlamın …’ncı maddesinin (c) bendiyle verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına ve konu hakkında yapılacak işlem bulunmadığına oy birliğiyle,

d) 835 adet konut ve işyerinin satıldığı şahıslar tarafından satın alınan bağımsız bölümlerin tamamına yakınının ekspertiz bedelinin üzerinde olduğu, ancak … İnş. Enerji Maden San. Şirketi tarafından satın alman 57 adet dükkan ve işyerinin tamamının ise ekspertiz değeri ile aynı olduğu belirtilerek Belediyenin maksimum kardan mahrum edildiği iddiası ile ilgili olarak;

Sözleşmenin 11’inci maddesinin 1’inci bendi gereğince bağımsız bölümlerin pazarlanması ve satışının yüklenici firmaya ait olduğu, söz konusu ticari dükkanların satışının, Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı ekspertiz firması … Taşınmaz Denetleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından belirlenen ekspertiz değerleri üzerinden gerçekleştirildiği, 57 adet ticari birimin 29 adedinin …., 24 adedinin …., ve 4 adedinin de …., tarihinde satıldığı, 57 adet ticari dükkanın toplam bedeli olan ….-TL bedelin ihale bitim tarihi ola-’dan 29 ay önce Belediyeye yatırıldığı, Denetçi tarafından da 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesine göre bir kamu zararı önerilmediği görülmüştür.

Bu itibarla, 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesine göre bir kamu zararı söz konusu olmadığından asıl İlamın 26’ncı maddesinin (c) bendiyle verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına ve konu hakkında yapılacak işlem bulunmadığına oy birliğiyle,

Diğer yandan Her ne kadar Denetçi tarafından ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257’nci maddesine göre adli kovuşturmanın yapılmasını teminen suç duyurusunda bulunulması talep edilmiş ise de; konunun incelenmesi gerekirse soruşturulması için Dairemizce İçişleri Bakanlığına yazı yazılmış, Bakanlıkça yaptırılan ön incelemede bu konuda suç unsuru oluşmadığı kanaatine varıldığından … Valiliğince …. tarih ve …., sayılı soruşturma izni verilmemesine dair karar verilmiş ve … Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için dosya … tarihinde gönderilmiştir. … Cumhuriyet Başsavcılığının …., tarih ve …., no.lu kararında ise söz konusu kararın kesinleştiği anlaşılmakla soruşturma izni istenen şahıslar hakkında inceleme yapılmasına yer olmadığına (kovuşturmaya yer olmadığına) karar verildiği görülmüştür. Bu itibarla, aynı konuda ön inceleme yapıldığından 4483 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince ikinci bir ön inceleme yapılmasını talep etmek mevzuata aykırı olur.

Bu itibarla, ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257’nci maddesine göre adli kovuşturmanın yapılmasını teminen suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına oy birliğiyle,

karar verildi.