Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 599
İlam No 37
Tutanak Tarihi 20.12.2018
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlarİdari Para Cezası

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

.... çalışan …’nin hizmet bilgisi ile…’in hizmet ve eğitim bilgisi bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında yapılmamış olması sebebiyle kesilen idari para cezalarının belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde; “(Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.(Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.(Değişik son fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

denilmektedir.

Anılan Kanun maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve 19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” 6’ncı maddesinde ise;

“(1)Kamu zararının belirlenmesinde;(g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesiesas alınır.”

hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu mevzuat hükümlerinde, bir kamu idaresinin yükümlülüklerini mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirmemesi nedeniyle ödemek zorunda kaldığı faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfetlerin kamu zararı olduğu ve tespit edilen bu nitelikteki kamu zararından bu zararın oluşmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin sorumlu tutulması gerektiği açıktır.

Somut olayda da Belediyede çalışan…’nin hizmet bilgisi ile…’in hizmet ve eğitim bilgisi bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında bildirilmediğinden anılan Kurumca kesilen idari para cezası belediye bütçesinden ödenmiş ve bu suretle …-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak söz konusu kamu zararı tutarı …TL’nin …TL’si …tarih ve … no.lu, …TL’si …tarih ve … no.lu, …TL’si …tarih ve … ve … no.lu, …TL’si ise … tarih ve … ve … no.lu tahsilat makbuzlarıyla tahsil edildiğinden, sorgu konusu ödeme hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.