Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 599
İlam No 37
Tutanak Tarihi 20.12.2018
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarDamga Vergisi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

…yüklenimindeki …TL sözleşme bedelli …işinde iş artışından sözleşme damga vergisinin kesilmediği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin ilk fıkrasında, bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu, ikinci fıkrasında, bu Kanun’daki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, 2’nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de Damga Vergisine tabi olduğu, 3’üncü maddesinde, Damga Vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişilerin ödeyeceği, 8’inci maddesinde, bu Kanun’da yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu hükme bağlandıktan sonra 14’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında aynen; “ Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. …” denilerek belli bir parasal tutarı içeren sözleşmelerin bu parasal tutardaki artış nedeni ile değiştirilmesi halinde artan tutarın aynı nispette vergiye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu işe ilişkin sözleşme de iş artışından ötürü değişmiş olduğundan sözleşme miktarında meydana gelen artıştan anılan Kanuna ekli I sayılı Tablonun ‘‘ I. Akitlerle ilgili kağıtlar ’’ başlığının (A) bendinin 1’inci alt bendindeki hüküm gereğince binde 9,48 oranında damga vergisi alınması gerekir. Oysa söz konusu vergi alınmamış ve bu suretle …-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak söz konusu kamu zararı tutarı …TL …tarih ve …yevmiye no.lu muhasebe işlem fişiyle tahsil edildiğinden, sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.