Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 601
İlam No 61
Tutanak Tarihi 20.12.2018
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarGecikme Cezası

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda …yükleniminde bulunan …-TL sözleşme bedelli …” İşinde yüklenicinin sözleşme konusu malı süresinde teslim etmemesine rağmen, gecikme cezasının kesilmediği ve bu suretle de …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu iddia edildiği görülmüşse de;

Söz konusu dosya kapsamında, … Mahallesindeki temel işlerinin bitirilerek yer tesliminin yapıldığı, … Mahallesindeki yer tesliminin ise idareye ait iş makinalarının yetersiz gelmesi üzerine …den yardım talep edildiği ve talebin istenilen tarihte karşılanmaması nedeniyle öngörülen tarihte gerçekleşemediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde bulunduğu ve idarece bu talebi değerlendirilerek 17.02.2017 tarih ve 45595516/02 sayılı yazı ile beş ay süre uzatımı verildiği, bu süre uzatımı dikkate alındığında da teslimde herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Bu gerekçeyle, sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.