Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 6
Karar No 605
İlam No 307
Tutanak Tarihi 10.1.2019
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar… tarih ve … sayılı İlamın …’ncı maddesi ile tazminine hükmolunan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi hükmü gereğince yargılamanın iadesi yoluyla görüşülmesine karar verildi.

Anılan İlamın …’ncı maddesi ile … İnş.San.Tic. ve Tur. A.Ş yükleniminde bulunan … TL anahtar teslim sözleşme bedelli … …. Kabuk Konstrüksiyonu Yapılması İşi kapsamında olan stadyum çatısının membran kaplanması imalatı eksik yapılmasına rağmen işin tamamı için ödeme yapılarak işin kalan kısmı için tekrar ihaleye çıkıldığı ve ilgili yüklenici ile sözleşme imzalandığı dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle toplam ….TL’nin tazminine karar verilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlileri: …, …, … ve .. tarafından yapılan yargılamanın iadesi talebi üzerine düzenlenen ek rapor ve ekleri ile yapılan duruşmaya katılan sorumluların dinlenmesi sonucunda;

Her ne kadar asıl ilamda kamu zararı tutarı … olarak hesaplanmışsa da; … A.Ş firmasının uhdesindeki stadyum çatı ana işin ihale tarihi … olup, fiyat farkı hesaplarında baz endeksi 2012 mart ayına ait … katsayısı kullanıldığı, .. firmasının uhdesinde yapılan membran montaj işçilik işinin … tarihinde ihalesi yapılmış olup, fiyat farkı hesaplarında baz endeksin .. eylül ayına ait … katsayısı kullanıldığı, ..tarihindeki ..-TL bedelin fiyat farkı hesap neticesinde .. firmasının uhdesindeki sözleşme fiyatının …-TL olarak hesaplandığı, …. fiyat farkı ve ….-TL %18 KDV ilavesi ile toplamda … TL olduğu,

…. A.Ş firmasının uhdesindeki stadyum çatısına ait … tarihinde muhasebe işlem fişi ile muhasebeleştirilen 2.. nolu Kesin hesap hakkedişinde … Poz Nolu imalatta Mesnet Kapaklarının Kaynak Takviyelerinin Yapılması bedeli olarak … TL (fiyat farkı ve KDV hariç) ödeme yapıldığı, aynı zamanda %10 keşif artışı dahilinde yapılamayan ve sonradan ihale edilmek suretiyle tamamlattırılan eksik çatı membran örtüsü kapama için montaj işçilik bedelinin …Büyükşehir ..Kabuk Konstrüksiyonu Yapılması Yapım İşi Yapılan İşler Listesi (ilave imalatlar) sayfasının 15’inci satırında …..-TL (…. TL fiyat farkı, KDV dahil) bedelin düşüldüğü,

görülmüştür.

Özetle, somut olayda, kamu zararı tutarı …. TL (fiyat farkı, KDV dahil) değil, …-TL (fiyat farkı, KDV dahil) olup, bu tutar da … tarihli ve … yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişine ekli … no.lu kesin hakediş raporunda düşülmek suretiyle tahsil edilmiştir.

Bu itibarla, anılan ilamın …’ncı maddesi ile tazminine karar verilen …- TL’nin;

…-TL’sinin Harcama Yetkilisi (Fen İşleri Daire Başkanı) …, Gerçekleştirme Görevlileri: (Fen İşleri Daire Başkanı) …, (Mimar) ……, (İnşaat Mühendisi) … ve (İnşaat Mühendisi) ……’ün uhdelerinden kaldırılmasına,

Kalan kamu zararı olduğu anlaşılan …… TL’sinin ise …. tarihli ve … yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişine ekli … no.lu kesin hakediş raporunda düşülmek suretiyle tahsil edildiği anlaşılmış ise de; söz konusu tahsilat ilamın hüküm tarihi olan … tarihinden sonra yapıldığından, ilamın infazı mahiyetinde olup yapılacak işlem bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.