Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 636
İlam No 130
Tutanak Tarihi 21.2.2019
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlarİş Artışından Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması

….. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yüklenicisi …… Danışmanlık olan “….. İnşaatı Yapım İşi”nde iş artışı bedelinden sözleşme damga vergisi kesilmediği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun;

1’inci maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir.

Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.”,

3’üncü maddesinde; “Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.”

8’inci maddesinde; “Bu kanunda yazılı resmi dairelerden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.”,

denilmektedir.

14’üncü maddesinde ise; “…

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.

…”

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin tutarında bir değişiklik olduğu durumda artış tutarından da aynı oranda damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Söz konusu işin bedeli …. TL olup, …. TL iş artışı yapılması ve sözleşme bedelinin değişmesine rağmen artan bedelden sözleşme damga vergisi kesilmemesi sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı ….. TL …. Danışmanlık’dan …. tarih ve ….sayılı ödeme makbuzu ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.