Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 636
İlam No 130
Tutanak Tarihi 21.2.2019
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarTapu Harcı Ödenmesi

Belediyelerin iktisap edecekleri gayrimenkul vesair ayni hakların tescili, şerhi ve terkini işlemleri tapu ve kadastro harçlarından muaf tutulmasına rağmen ….. Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünce tapu harcı ödendiği görülmüştür.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Harçlardan Müstesna Tutulan İşlemler” başlıklı 59’uncu maddesinde;

“Aşağıda belirtilen işlemler harçtan müstesnadır:

a)Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

… .

Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.”

denilmektedir.

Yukarıda yazılı mevzuat hükmünde açıkça belirtildiği üzere belediyelerin iktisap edecekleri gayrimenkul vesair ayni haklara ilişkin tescil, şerh ve terkin işlemleri tapu kadasto harçlarına tabi değildir. Dolayısıyla söz konusu işlemler için tapu harcı ödenmemesi gerekirken ödenmesi sonucu ….. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı …. TL …. tarih ve …. numaralı muhasebe işlem fişine ekli dekontla tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.