Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 636
İlam No 130
Tutanak Tarihi 21.2.2019
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarMahsul Toplama Bedeli

…. ili, ….ilçesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait ve T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce …. Belediyesine …. tarihinde tahsis edilen …. adet taşınmazdan bazıları üzerinde kim tarafından ekildiği idarece tespit edilemeyen toplam …. dekar kimyonun elle yolumu ve biçerdövere atılması işini üstlenen ….’e Ziraat Odasınca Hasat, Yolma ve Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi Toplantısında öngörülen ücretlerden fazla ödeme yapıldığı görülmüştür.

T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü …. tarih ve …. sayılı yazısı ile …. ili, ….ilçesinde bulunan, imar planı dışında kalan ve mülkiyeti Hazineye ait …adet ve toplam …. m2 taşınmazı “Tarım, hayvancılık, meyveciliğin geliştirilmesi, bilinçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için tarım okulu kurulmak ve tarımsal uygulamalar alanı olarak kullanılmak üzere” ….Belediye Başkanlığı adına 2 (iki) yıl süreyle ön tahsisini gerçekleştirmiştir.

…. Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün aynı idarenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermiş olduğu …. tarih ve ….sayılı yazısında T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılan muhtelif tarlaların bir kısmında kim tarafından ekildiği belli olmayan toplam …. dekar kimyon mahsülüne rastlandığını ve kimyon olarak ekilen tarlaların elle yolunmasından, biçerdöverden zahireciye nakliyesine kadar tüm işlerin yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.

03.07.2017 tarihli Hasat, Yolma ve Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi Toplantısında kimyon yolumu dekara …. TL, yolunan kimyonun biçerdövere atılması için işçi ücreti dekara …. TL olarak belirlenmiştir. İdare, bu fiyatları harcama pusulasında baz almasına rağmen kimyon yolumuna dekar başına …. TL yerine …. TL ödemek suretiyle belirlenen ücretten fazla ödeme yapmıştır. Dekar başına yolma ve biçerdövere atma işi için ise toplamda …. TL yerine …. TL ödemiştir.

Kimyon yolumu için belirlenen tutardan fazla ödeme yapılmak suretiyle …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı …. TL ….’den …. tarih ve …. sayılı ödeme makbuzu ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy

Üye …..’un karşı oy gerekçesi:

….Belediyesine ait …. dekar araziye ekilen kimyonun toplanması için piyasa fiyat araştırılması yapılmış ve ….’in ….. TL tek teklif verdiği ve yapılan iş karşılığında da bu bedelin ödendiği görülmüştür.

Her ne kadar Ziraat Odasınca kimyon yolumu dekar başına ….TL olarak belirlenmişse de teklif edilen bedel …. TL’dir. İdare de teklif edilen bu bedeli kabul etmiştir. Dolayısıyla dekar başına …. TL ödenebileceğinden konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına ve yersiz tahsil edilen …. TL’nin de iade edilmesine karar verilmesi düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.