Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 636
İlam No 130
Tutanak Tarihi 21.2.2019
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarHatalı Ek Ödeme Yapılması

….. Belediyesi personeli Bilgisayar İşletmeni …. ve Tahsildar ….’a ilgili mevzuatında öngörülen ek ödeme oranlarından daha yüksek oranda ek ödeme yapıldığı görülmüştür.

27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 9’uncu maddesinde aynen;

“Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

…”

denilmekte olup anılan KHK’ya ekli (I) Sayılı Cetvel’in ilgili kısmı ise aşağıdaki şekildedir:

(1) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI

Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı

(%)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110

2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100

3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90

4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85

Buna göre aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre almakta olan personele, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarda ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan ve kadrosu ilgili cetvellerde ayrıca düzenlenmeyen ve 2’nci dereceden aylık alan Bilgisayar İşletmeni ….’nın 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı Cetvel’in A/1/m/1 numaralı satırına göre ek ödeme oranının %110 ve 5’inci dereceden aylık alan Tahsildar ….’ın 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı Cetvel’in A/1/m/3 numaralı satırına göre ek ödeme oranının %90 olması gerekirken ….’ya %115 ve ….’a %100 üzerinden ek ödeme yapılması sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı …. TL’nin, …. TL’sinin …. tarih ve …. sayılı, …. TL’sinin …. tarih ve …..sayılı ödeme makbuzlarıyla tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.