Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 635
İlam No 128
Tutanak Tarihi 21.2.2019
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarSpor Kulübüne Yasal Sınırın Üzerinde Yardım Yapılması

…. Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımlar toplamının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belirlenen yasal sınırı aştığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin (b) bendinde “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; …. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar…” denilmektedir.

Anılan maddeye eklenen ikinci fıkrada “(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” hükmüyle de yapılacak olan nakdi yardımın üst sınırı belirlenmiştir.

…. Belediyesinin 2017 yılında amatör spor kulüplerine yaptığı nakdi yardımlarla, 5393 sayılı Kanun’da “bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden binde on ikisi” olarak belirlenen …. TL’lik limitin aşılması sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Üst yönetici Belediye Başkanı ve Başkan Vekilinin harcama yetkilisinin yerine geçerek "ödeme emri belgelerini", muhasebe yetkilisinin yerine geçerek de bankaya ödemeler için gönderilen "gönderme emri" belgelerini imzaladığı ve ödemelerin bu doğrultuda üst yöneticiye ait tek imza ile yapıldığı anlaşılmıştır. Neden olunan kamu zararından ödeme emri belgesini ve gönderme emrini imzalayan Belediye Başkanı ile Belediye Başkan Vekili sorumludur. Muhasebe yetkilisinin ise bahsi geçen belgelerde imzası olmadığından sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu itibarla, amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımların yasal sınırı aşması sonucu neden olunan kamu zararı tutarı ….. TL’nin;

….. TL’sinin Harcama Yetkilisi ……’e,

….. TL’sinin Harcama Yetkilisi ….’a,

münferiden ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.