Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2012
Dairesi 1
Karar No 10750
İlam No 564
Tutanak Tarihi 9.4.2019
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar... İl Özel İdaresi … yılı hesabına ilişkin olarak Dairemizin … tarihli ve … sayılı tutanağına esas olarak düzenlenen … tarihli ve … sayılı ilamın …’üncü maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86’ncı maddesi gereğince vekaleten atanmadığı halde, … İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevini fiilen yürüten …’e ilçe özel idare müdürlüğü görevine münhasır ödemelerin yapılması sonucu oluşan … TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti.

Sorumlularca bu hükmün temyiz edilmesi neticesinde Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen … tarihli ve … tutanak numaralı bozma kararında;

“…Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşıldığı üzere, vekaleten bir göreve atanan personele, vekalet edilen göreve ilişkin ödemelerin yapılabilmesi için vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine binaen yapılması ve vekillerin asaleten atanmada gereken tüm şartları taşıması gerekmektedir.

İlçe özel idare müdürlüğü görevini yürütmekte olan …’ün, 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında memuriyet görevine başladığı, 1998 yılında ön lisans, 2000 yılında da lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Kurumlar arası geçişle ... İl Özel İdaresine geçiş yaptığı, 2009 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak 03.03.2010 tarihinde uzman kadrosuna atamasının yapıldığı, asilde aranan şartları taşıdığı ve 2012 yılında da … İlçe Özel İdaresinde yapılan işlemlerin görevi yürüten …’ün imzaları ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirildiği yani fiilen ... İlçe Özel İdaresinde görev yaptığı anlaşılmakta olup uygulamada mevzuata aykırılık görülmemektedir.

Bu nedenle, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen … sayılı ilamın …’üncü maddesi ile … TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün bozularak dosyanın ilgili Daireye Gönderilmesine,…”

Denilmektedir.

Dosyanın tekrar tekemmül etmesinden sonra Dairemizin … tarihli ve … sayılı tutanağına esas olarak düzenlenen … tarihli ve … sayılı ek ilam ile … TL kamu zararına ilişkin olarak tekrar tazmin hükmü verilmiştir. Sorumluların bu hükmü de temyiz etmeleri sonucunda Temyiz Kurulunca verilen … tarihli ve … tutanak numaralı kararda da, … sayılı ek ilam ile verilen tazmin hükmü aynı gerekçelerle tekrar bozularak dosyanın daireye tevdiine karar verilmiştir.

6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Temyiz” başlıklı 55’inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında; “Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, bozar ya da Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kaldırır. Bozma halinde evrak, yeniden karar bağlanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir.

Daire ilk kararında ısrar eder ve bu ısrar üzerine temyiz olunarak tekrar temyiz kurulunca bozma kararı verilirse daire bu karara uymak zorundadır.”

hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ncı maddesinde; “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

(…)

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

(…)

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.” denilmektedir.

2006/10344 Sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 9’uncu maddesinde;

“(1) 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.”

hükmü yer almaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9’uncu maddesinde de;

“(…) kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, (…) diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir.”

denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, vekaleten bir göreve atanan personele, vekalet edilen göreve ilişkin ödemelerin yapılabilmesi için vekalet onayının asılı atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması aynı zamanda vekillerin asaleten atanmada gereken tüm şartları taşıması gerekmektedir.

Ancak … İlçe Özel İdare Müdürlüğünden temin edilen belgelerin incelenmesi sonucunda; …’ün, Özel İdare Müdür Vekili …’ın … tarihinden itibaren … gün yıllık izne ayrılması nedeniyle … tarihinde Kaymakamlık Oluru ile vekaleten görevlendirildiği, fakat bu tarihten sonra adı geçen personelin vekaleten görevlendirilmesine ilişkin herhangi bir olurun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine istinaden atamaya yetkili amir tarafından ilçe özel idare müdürü olarak vekaleten görevlendirilmeden, fiilen bu görevi yürüten söz konusu personele, ilçe il özel idare müdürlüğü görevine münhasır ödemelerin yapılması mümkün değildir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ncı maddesi gereğince vekaleten atanmadığı halde,… İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevini fiilen yürüten …’e ilçe özel idare müdürlüğü görevine münhasır ödemelerin yapılması kamu zararı niteliğinde olup tazmini gerekmekte ise de, 6085 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince Daire, Temyiz Kurulu kararına uymak zorunda olduğundan, konu ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,