Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2017
Dairesi 1
Karar No 10747
İlam No 151
Tutanak Tarihi 5.3.2019
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar... İl Özel İdaresinin memur personeline yapılan sosyal denge tazminatı ödemeleri sırasında, 2017 yılının Ramazan ve Kurban bayramlarının denk geldiği Haziran ve Ağustos 2017 aylarında ayrıca bayram yardımı adı altında ilave ödeme yapılarak ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarının aşıldığı görülmüştür.

27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15’inci maddesinde: “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Toplu sözleşmenin kapsamı, süresi, tarafları ve imzalanması 4688 sayılı Kanunun 28-31 maddelerinde; toplu sözleşmelere istinaden belediyelerde ve il özel idarelerinde “sosyal denge tazminatı” sözleşmelerinin yapılma usul ve esasları ise Kanunun “Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması” başlıklı 32’nci maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 28-32’nci maddesine dayanılarak akdedilen ve 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” hükümlerini düzenleyen dördüncü bölümünün “Sosyal denge tazminatı” başlıklı 1’inci maddesinde:

“Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemelere göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde istihdam edilen kamu görevlilerine ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'ünü aşmamak koşuluyla idareler ile sendikalar arasında imzalanacak “sosyal denge tazminatı” sözleşmeleri ile belirlenebilmektedir.

Bu tür sözleşmeler kapsamında farklı adlarla birden fazla ödemenin belirlenmesi durumunda bile aylık ödeme toplamlarının hiçbir şekilde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ünü geçmemesi gerekir.

İdare ile Bem-Bir-Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2016 ve 31.12.2017 dönemlerini kapsayan “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin “Aylık olarak ödenecek sosyal denge tazminatı tutarları” başlıklı 7’nci maddesinde;

“Tüm kamu görevlilerine;

a-Aylık olarak;

a.1. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına brüt 800,00 (Sekizyüz) Türk Lirası Sosyal Denge Tazminatı,

a.2. Birim Müdürü, İlçe Özel İdare Müdürleri ve Hukuk Müşaviri brüt 750,00 (Yediyüzelli) Türk Lirası Sosyal Denge Tazminatı,

a.3. Diğer memurlara brüt 650,00 (Altıyüzelli) Türk Lirası Sosyal Denge Tazminatı,

b-Ramazan bayramlarında brüt 800,00 (Sekizyüz)Türk Lirası Bayram Yardımı,

c- Kurban bayramlarında brüt 1.000,00 (Bin) Türk Lirası Bayram Yardımı ödenir.”

denilerek kadro ve pozisyonlarına göre personele yapılacak sosyal denge tazminatı ve bayram yardımları tutarlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu sözleşmenin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen aylık tutarlar ödenebilecek aylık tavan tutarların altındadır. Ancak (b) ve (c) bentleri gereğince 2017 yılının Ramazan ve Kurban bayramlarının denk geldiği Haziran 2017 ayında ayrıca … TL, Ağustos 2017 ayında ise ayrıca … TL bayram yardımı adı altında ödeme yapılması nedeniyle bu iki ayda aylık tavan tutar aşılarak kamu zararına sebep olunmuştur.

2017 yılı memur aylık katsayılarına göre, “sosyal denge tazminatı” sözleşmeleri kapsamında ödenebilecek aylık tavan tutarlar, Ocak-Haziran 2017 dönemi için 912,55 TL, Temmuz-Aralık 2017 dönemi için 975,71 TL olduğundan, sosyal denge tazminatı ve bayram yardımı adı altında yapılan toplam ödemenin Haziran 2017 ayında 912,55 TL’yi; Ağustos 2017 ayında ise 975,71 TL’yi aşan tutarı kamu zararıdır.

Bu nedenlerle, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda hesaplanıp ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen toplam … TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü) ... , Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) ... ve sosyal denge tazminatı sözleşmesini İdare adına imzalayan Üst Yönetici (Vali) ... ’a,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,