Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2011
Dairesi 6
Karar No 663
İlam No 256
Tutanak Tarihi 25.4.2019
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarKira alacağı

Asıl İlamın 1’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’inci maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

Söz konusu İlamın 1’inci maddesiyle … Belediyesi İşletme İştirakler Genel Müdürlüğünce … tarihinde … A.Ş.’ye ihalesi yapılan “… Kiralanması” işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen hususların uygulanmaması nedeniyle sebep olunan kamu zararının tespitinin yapılıp, sonucun ek raporla Dairemize bildirilmesine değin konunun hüküm dışı bırakılmasına ve gereği için Denetçisine muhtıra verilmesine karar verilmişti.

Bu karar üzerine Denetçisi tarafından yazılan … tarihli Ek Raporun Dairemizde görüşülmesi sonucunda alınan … tarihli ve … no.lu ara kararda;

Dosya kapsamında … Belediyesi tarafından, söz konusu yere ilişkin kira bedelinin tahsili için her yıl … ’a bildirimde bulunulduğu, tahsil edilemeyen kira alacağı için icra işlemi başlatıldığı,… ’ın da yapılan icra takiplerine itiraz edip icra işlemini durdurduğu, ayrıca … tarafından kiralanan yere ilişkin olarak yapılan tadilat giderlerinin kiradan mahsubunun istendiği, bu talebin belediyece kabul edilmemesi üzerine konun … numaraları il açılan davalara konu edildiği ve söz konusu davaların devam ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, anılan İlamın 1’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılan konunun bu aşamada görüşülerek hükme bağlanmasına imkan olmadığına ve bu nedenle bu aşamada yapılacak işlemi bulunmayan söz konusu ek rapor ile eklerinin anılan Hesaba ilişkin rapor dosyasında saklanmasına, ancak hüküm dışı kararının kaldırılarak konunun hükme bağlanması için bahse konu davalara ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının Sayıştaya gönderilmesi için … Belediyesi nezdinde Başkanlıkça gerekli takip tekit işlemlerinin yapılmasına karar verilmişti.

Bu defa anılan karara istinaden yapılan tekit işlemleri sonucunda ... Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen … tarihli ve … sayılı yazıya istinaden yazılan … tarihli Ek Rapor ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmündeki yetkiye istinaden ... Belediye Meclisince … tarihli ve … sayılı kararla dava konusu uyuşmazlığın sulh ile tasfiyesine ve uyuşmazlık konusu karşılıklı borç ve alacağın mahsubundan sonra Belediyenin bakiye alacağının 7142 sayılı Kanun gereğince 36 ay eşit taksitte yasal faizi ile ...’tan tahsil edilmesine karar verildiği, bu karara dayanılarak anılan Belediye ile ... arasında düzenlenen … tarihli Protokolün 6’ncı maddesinde, Belediyenin söz konusu Şirketten … tarihleri arasındaki dönem için faiz dahil toplam … -TL tutarında kira alacağının, Şirketin ise kiralanan mezkur taşınmazda yaptığı bakım- onarım ve çevre düzenlemesi işlerine ilişkin giderleri ve araç kira alacağından ötürü Belediyeden toplam …-TL tutarında alacağının bulunduğu, karşılıklı bu borç ve alacağın mahsubundan sonra Belediyenin söz konusu Şirketten toplam …-TL alacağının kaldığı, 7’nci maddesinde ise mahsup işleminden sonra kalan alacağın 36 eşit taksitte ödeneceği, Protokolün eki niteliğinde olan ödeme planı doğrultusunda ödemenin zamanında yapılmaması halinde bakiye borcun ödenmeyen kısmının tümünün muacceliyet kazanacağı ve yasal takip başlatılacağının hükme bağlandığı, anılan Protokol hükümleri uyarınca da bahse konu bakiye alacağa ait ilk taksit tutarı olan …-TL’nin … tarihli ve … işlem no.lu …dekontu ile tahsil edildiği anlaşıldığından, anılan İlamın 1’inci maddesi ile verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına ve konu hakkında yapılacak işlem bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.