Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2016
Dairesi 6
Karar No 654
İlam No 173
Tutanak Tarihi 11.4.2019
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarKesin teminat

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve Üst Yönetici (Belediye Başkanı) …’ın duruşma sırasındaki sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda, … Belediyesi mülkiyetindeki … Mahallesinde bulunan tesisi .. kiralayan müstecirin taahhüdünden vazgeçmesine rağmen, Belediye tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 62’nci maddesine aykırı olarak yüklenicinin kesin teminatının gelir kaydedilmediği ve mevcut borçlarına mahsup işlemi uygulanmak suretiyle ..-TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edildiği görülmüşse de; söz konusu İşe ilişkin İhale Sözleşmesi’nin 23’üncü maddesinde, “Mücbir sebeplerden ve şartnamede yazılı hallerin oluşmasından dolayı İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat Belediye bütçesine irad kaydedilir.” denildikten sonra son cümlesinde “Ancak Belediye Encümenin veya Belediye Meclisinin kararı ile karşılıklı anlaşma ile sözleşme iki taraflı olarak fesh edilir ise teminat iade edilebilir.” denilerek Belediye Encümenin veya Belediye Meclisinin kararı ile karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedilebileceği ve bu halde teminatın iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Somut olayda da İhale Sözleşmesi Belediye Encümeninin 27.01.2016 tarihli ve 017 sayılı kararı ile belediye menfaati da dikkate alınarak karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği için kesin teminatın gelir kaydedilmesi gerektiğinden bahsedilemez. Çünkü kesin teminatın gelir kaydedilmesinin temel şartı olan idarece sözleşmenin tek taraflı olarak feshi gerçekleşmeden kesin teminat gelir kaydedilmez.

Her ne kadar Denetçi görüşünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 62’nci maddesi ve İhale Sözleşmesi’nin 21’nci maddeleri hükümleri uyarınca idarenin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip kesin teminatı gelir kaydetmesi gerektiği ileri sürülmekte ise de; sözü edilen her iki maddede de yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi halinde idarenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedip kesin teminatın gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Oysa uyuşmazlık konusu olayda yüklenici verdiği dilekçede İhale sözleşmesinin 23’üncü maddesinin son cümlesinde düzenlenen karşılıklı uzlaşma yoluyla sözleşmenin feshinden yararlanma talebinde bulunmuş ve idarece de bu talebi anılan maddede belirtilen usule uygun olarak kabul edilmiş ve yine bu maddedeki hükme uygun olarak kesin teminatı bir kısmı borçlarına mahsup suretiyle kalan kısmı ise nakden yükleniciye iade edilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle, söz konusu İşe ilişkin kesin teminatın gelir kaydedilmemesinden mevzuata aykırılık bulunmadığından sorgu konusu ..-TL için ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.