Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2016
Dairesi 6
Karar No 654
İlam No 173
Tutanak Tarihi 11.4.2019
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarYersiz Ödeme

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında, ... tarihli ve … sayılı doğrudan temin onay belgelerine istinaden düzenlenen … tarihli muayene ve kabul komisyon kararları ile kabul işlemleri yapılarak … alımı kapsamında; KDV hariç …-TL olmak üzere …A.Ş.’ den üç farklı alım yapılmış gösterilerek toplam …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu iddia edildiği görülmüşse de; Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenip söz konusu ödeme emri belgelerine eklenen kanıtlayıcı belgelerden, sorguya konu edilen her üç ödemenin de park yapım hizmeti karşılığı yapılan ödeme olduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Denetçi düşüncesinde, bahse konu ödemelerin Belediyeye ait Marangozhanede imal edilip Belediyeye fatura edilen kamelyalara ilişkin olduğu iddia edilmekteyse de, bu iddia objektif somut delillerle kanıtlanamamıştır.

Açıklanan gerekçeyle, sorgu konusu …-TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.