Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2017
Dairesi 1
Karar No 10751
İlam No 175
Tutanak Tarihi 30.4.2019
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar… tarihli ve … sayılı asıl ilamın …’inci maddesi ile hüküm dışı bırakılan, …Üniversitesi Hukuk Müşavirliği biriminde görevli personele yapılan vekalet ücreti ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması konusunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun

“Mevzuu” başlıklı 1’inci maddesinde;

“Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”

“Ücretin Tarifi” başlıklı 61’inci maddesinde;

“Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez”.

“Vergi tevkifatı” başlıklı 94’üncü maddesinde;

“Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

(…)

vergi tevkifatı yapılır.

(…)”

“Esas Tarife” başlıklı 103’üncü maddesinde;

“Gelir vergisine tabi gelirler;

8.800 TL’ye (13.000 TL.) kadar %15

22.000 TL’nin (30.000 TL.) 8.800 TL’si (13.000 TL.) için 1.320 TL (1.950 TL.), fazlası %20

50.000 TL’nin (70.000 TL.) 22.000 TL’si (30.000 TL.) için 3.960 TL (5.350 TL.)

(ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin (110.000 TL.) 22.000 TL’si (30.000 TL.) için 3.960 TL (5.350 TL.), fazlası %27

50.000 TL’den (70.000 TL.) fazlasının 50.000 TL'si (70.000 TL.) için 11.520 TL (16.150 TL.)

(ücret gelirlerinde 76.200 TL’den (110.000 TL.) fazlasının 76.200 TL’si (110.000 TL.)için 18.594 TL) (26.950 TL.), fazlası %35

oranında vergilendirilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, … Üniversitesi Hukuk Müşavirliği biriminde görevli personele yapılan avukat vekalet ücreti ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılması ve bu kesintinin, ödemenin yapıldığı tarihte, ilgililerin o tarihe kadar üniversiteden aldıkları vergiye tabi tüm ücretler nedeniyle ulaşılan toplam vergi matrahı üzerinden ve bu matraha isabet eden vergi oranı uygulanarak hesaplanması gerekmektedir.

Bu nedenle, asıl ilamın …’inci maddesi ile verilmiş olan hüküm dışı kararının kaldırılarak, söz konusu ödemelerden gelir vergisi kesintisinin yapılmaması sonucu ortaya çıkan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen toplam … TL kamu zararının;

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Hukuk Müşaviri) … ile Gerçekleştirme Görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) …’a,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Hukuk Müşaviri) … ile Gerçekleştirme Görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) …’e,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,