Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2016
Dairesi 1
Karar No 10748
İlam No 176
Tutanak Tarihi 9.4.2019
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar… Ortak Girişiminin yükleniminde gerçekleştirilen … İşinde, sözleşme ve süre uzatım kararıyla toplam 360 gün olarak belirlenen iş süresine, sözleşmeye aykırı olarak, fen noktasında çalışmaya uygun olmayan 121 günlük sürenin de ilave edilmesi sonucu iş bitim tarihinin hatalı olarak belirlenmesi nedeniyle gecikme cezasının kesilmediği tespit edilmiştir.

... İl Özel İdaresi ile yüklenici arasında imzalanan işe ait sözleşmenin,

“İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde;

“9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü işyeri teslim tarihinden itibaren 300 (üçyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günler 01.12-01.04 tarihleri arasındaki 121 (yüzyirmibir) gündür. Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışılmasını isteyebilir. (...) ” hükmü,

“Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25’inci maddesinde;

“Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06 (on binde altı) oranında gecikme cezası uygulanacaktır ” hükmü

yer almaktadır.

Bu hükümlere göre;

… tarihinde yer teslimi yapılan işin … tarihinde tamamlanması,

İşin tamamlanma süresi olarak öngörülen 300 günlük sürenin, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan …-…tarihleri arası 121 günlük sürenin de dikkate alınarak hesaplanmış olması nedeniyle bu günler için süre uzatımı verilmemesi,

İşin süresinde bitirilmemesi halinde, gecikilen her gün için gecikme cezası kesilmesi

gerekmektedir.

İşin başlamasından sonra inşaat zemininde tespit edilen olumsuzluklardan dolayı zeminin iyileştirilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması üzerine hazırlanan zemin iyileştirme projesinin Sözleşmenin 27’nci maddesi hükmü gereğince Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri kapsamında %10 oranında iş artışına gidilerek 60 gün süre uzatımı verilmek suretiyle aynı yükleniciye yaptırılmasına karar verilmesi nedeniyle, sözleşmeye göre işin bitim tarihi olan … tarihine 60 gün ilave edilerek, işin bitim tarihinin … olarak belirlenmesi ve bu tarihten sonra gecikilen her gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

İşe ait … tarihli Geçici Kabul Tutanağında ise; verilen süre uzatımının 60 gün yerine 181 gün olarak, süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken ve aynı zamanda işin bitirildiği tarihin … olarak yer aldığı görülmüştür. İşin bitirilmesi gereken tarih olarak … tarihi yerine … tarihinin esas alınmasının nedeninin, 60 günlük süre uzatımı ile birlikte 360 gün olan işin süresine, işin sözleşmesine aykırı olarak, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan …-… tarihleri arası 121 günlük sürenin de eklenerek işin süresinin 481 gün olarak hesaplanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yazılı sözleşme hükümlerine ve yapılan açıklamalara göre iş bitim tarihi olarak belirlenmesi gereken … tarihi ile işin bitirildiği … tarihi arasında geçen 121 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; sorumlulardan … ile …’ün savunmasında, süre uzatımı gerekçe raporunda imzaları bulunmadığından sorumlu tutulmamaları gerektiği belirtilmekte ise de, konu ile ilgili sorumluluğun söz konusu rapora göre değil, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan 121 günlük sürenin işin süresine eklenerek iş bitim tarihinin hatalı belirlenmesi ve ödeme emri belgesi ile eki hakediş raporundaki imzalar esas alınarak belirlenmiş olması nedeniyle sorumluluk yönünden yapılan bu itirazın kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, söz konusu işte gecikme cezası kesilmemesi nedeniyle oluşan ve hesabı aşağıda gösterilen … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlisi …, Diğer Sorumlular …, … ve …’a müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,

(Üye …’ün “İhale konusu işin yapım yeri …dir. Burada çok miktarda okul binası bulunmaktadır. Dolayısıyla idarenin teknik personelinin zemin yapısı hakkında bilgisi olması ve şartname ve ihaleyi buna göre düzenlemesi gerekir. Zemin gerekçe gösterilerek iş artışına gidilmesi ve bu kapsamda bu işlerin yapılan ihale indirimiyle aynı yükleniciye yaptırılması ve buna dayanarak %10 iş artışına iki katı %20 oranında 60 gün süre uzatımı verilmesi uygun değildir. Konunun bu yönüyle de soruşturulması için idaresine yazılması uygun olur.” şeklindeki ilave görüşleriyle)