Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2013
Dairesi 1
Karar No 10753
İlam No 399
Tutanak Tarihi 30.4.2019
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar… İl Özel İdaresi … yılı hesabına ilişkin olarak düzenlenen … tarihli ve … sayılı ilamın 12’nci maddesiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı olarak, … İlçe Özel İdare Müdürlüğüne asaleten atanan …, … İlçe Özel İdare Müdürlüğüne asaleten atanan … ve … İlçe Özel İdare Müdürlüğüne asaleten atanan …’e, ilçe özel idare müdürlüğü görevi için öngörülen ödemelerin yapılması sonucu oluşan … TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti.

Sorumlularca bu hükmün temyiz edilmesi neticesinde Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen … tarihli ve … tutanak numaralı kararda özetle; … İl Özel İdaresinin, söz konusu davanın tarafı olmadığından, Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararından haberdar olma imkanı olmadığı, bu kararı takip ve buna uygun işlem yapma zorunluluğu bulunmadığı, İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgesinin İdareye tebliğinden itibaren idarenin sorumluluğundan söz edilebileceği, sorumlular tarafından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce bu konuda idareye ulaşan bir talimatın olmaması sebebiyle ilgili atama işlemenin idarece yapıldığı ve idarece ilgili mahkeme kararının öğrenilmesinden sonra, … tarihinde iptal edildiğinin belirtildiği, bu durumda, atamayı gerçekleştiren idarenin ve atama sonrası kadronun gerektirdiği görevleri yerine getiren şahısların hak ettikleri ödemeleri gerçekleştiren kamu görevlilerinin sorumluluğundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle tazmin hükmünün bozularak dosyanın kararı veren Daireye gönderilmesine karar verilmiştir.

Dosyanın tekrar tekemmül etmesinden sonra yapılan yargılama sonucunda düzenlenen … tarihli ve … sayılı ek ilamın …’nci maddesi ile … TL kamu zararına ilişkin olarak tekrar tazmin hükmü verilmiştir. Sorumluların bu hükmü de temyiz etmeleri sonucunda Temyiz Kurulunca verilen … tarihli ve … tutanak numaralı kararda da, verilen tazmin hükmü aynı gerekçelerle tekrar bozularak dosyanın daireye tevdiine karar verilmiştir.

6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Temyiz” başlıklı 55’inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında; “Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, bozar ya da Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kaldırır. Bozma halinde evrak, yeniden karar bağlanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir.

Daire ilk kararında ısrar eder ve bu ısrar üzerine temyiz olunarak tekrar temyiz kurulunca bozma kararı verilirse daire bu karara uymak zorundadır.”

hükümleri yer almaktadır.

18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde;

“(Değişik: 21/9/2004-2004/8246 K.)Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,

c) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,

d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır.

Ancak;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara,

b) Mülki İdare Amirliği ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara,

c) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere,

d) Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,

e) (Değişik: 4/1/2006-2006/9923 K.) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları, atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları ile Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna,

f) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,)

h) (Ek: 30/7/2012-2012/3541 K.) Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına,

ı) (Ek: 6/5/2013-2013/4957 K.) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

20.02.2012 tarihli ve 2012/2876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1’inci maddesiyle söz konusu yönetmeliğin 2’nci maddesinin (g) bendinde yer alan, “ve bunların yardımcılıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresi eklenmiş ancak bu ibarenin yürürlüğü Danıştay …’nci Dairesinin … tarihli ve … sayılı kararıyla durdurulmuştur.

Daha sonra 06.05.2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1’inci maddesiyle, bu bentte yer alan “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte, yönetmeliğe tabi görevler, görevde yükselme ve unvan değişikliği için gerekli hizmet süreleri, eğitim düzeyi, sınav ve sınav sonrası eğitim gibi pek çok konu düzenlenmiş ve sayılan görevlere atanabilmek için bu şartların yerine getirilmesi aranmıştır.

Adı geçen yönetmeliğin 2’nci maddesinde, yönetmeliğe tabi olan görevlerle bunların istisnaları belirlenmiştir. İstisna tutulan görevlerin sayıldığı bentlerden olan (g) bendinde 20.02.2012 tarih ve 2012/2876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1’inci maddesiyle değişiklik yapılarak “ilçe müdürleri” de istisna kapsamına alınmış ancak, bu ibarenin yürürlüğü Danıştay ...’nci Dairesinin … tarih ve … sayılı kararı ile durdurulmuştur. Bu durumda ilçe müdürlüğü, dolayısıyla ilçe özel idare müdürlüğü görevine atanabilmek için de anılan yönetmelikte aranılan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki, 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinde “müdür” unvanlı bütün kadroların, görevde yükselme ve unvan değişikliği için yönetmelikte belirlenen şartlara tabi olacağı belirtilmiş ve bu kadro ile ilgili herhangi bir istisnai düzenlemeye de gidilmemiştir.

Ayrıca kamu personeli ile ilgili yasal düzenlemelerde, hangi kamu görevine ne tür şartları taşıyan personelin atanacağı tespit edilmiş olup, bir kamu görevi için aranan eğitim, hizmet süresi, sınav gibi şartları haiz olmayan personelin o göreve atanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla bir görev için yasalarda aranan eğitim, sınav, hizmet süresi gibi şartları taşımayan personelin o göreve atanması durumunda, kendisine o göreve münhasır ücretlerin ödenmemesi, ödenmiş ise geri alınması gerekir.

Bu itibarla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı olarak … İlçe Özel İdare Müdürlüğüne asaleten atanan …, … İlçe Özel İdare Müdürlüğüne asaleten atanan … ve … İlçe Özel İdare Müdürlüğüne asaleten atanan …’e, ilçe özel idare müdürlüğü görevi için öngörülen ödemelerin yapılması kamu zararı niteliğinde olup tazmini gerekmekte ise de, 6085 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince Daire, Temyiz Kurulu kararına uymak zorunda olduğundan, konu ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,