Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2013
Dairesi 6
Karar No 720
İlam No 416
Tutanak Tarihi 21.1.2020
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarVekalet ücreti

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… Belediyesinde Şef kadrosunda çalışmakta olan …’ın İçişleri Bakanlığının izni alınmadan 20.04.2012 tarih 1984 sayılı Başkanlık Oluru ile açıktan … Belediyesine Özel Kalem Müdürü olarak atandığı, daha sonra … Belediyesinde 23.05.2013 tarih ve 2326 sayılı Başkanlık Oluru ile gerekli sınav ve süre şartlarını taşımadığı halde Şef kadrosuna atandığı, bilahare 04.10.2013 tarihinde naklen … Belediyesine atandığı ve Şef kadrosu üzerinden kendisine maaş ödenmeye devam edildiği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesinde,“... Özel Kalem Müdürlüklerine ... bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir.

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.”

61’inci maddesinde ise; “(Değişik: 30/5/1974 - KHK/12: Aynen Kabul: 15/5/1975-1897/1 md.) 60 inci madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.

Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartıyla, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir”

hükümlerine yer verilmiştir.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Amaç” başlıklı l’inci maddesinde; “Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” denildikten sonra “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; “görevde yükselmenin 5’inci maddede sayılan üst görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları” ifade ettiği hüküm altına alınmış olup değişik 5’inci maddesinde de görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında Şef unvanına da yer verilmiştir.

Ayrıca aynı Yönetmelik’in değişik 6’ncı maddesinde:

“(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak, ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz. ”

değişik 7’nci maddesinde,

“(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak, ”

değişik 10’uncu maddesinde ise: ‘‘Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Şef kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavına girip başarılı olmak ve ayrıca Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak gerektiği açıktır.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.06.2009 tarihli ve B.05.0.MAH.0.08.01.00/900-14626 sayılı Genelgesinde de belediye ve bağlı kuruluşlarında Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan ve naklen atamaların, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere, usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu Genelge’de; Özel Kalem Müdürlüğüne atanacakların öncelikle belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından seçilmesinin esas olduğu, Özel Kalem Müdürlüğüne yapılacak açıktan atamanın ise İçişleri Bakanlığının izni ile yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak … Belediyesinde Şef kadrosunda çalışmakta olan …’ın özlük dosyası incelendiğinde; İçişleri Bakanlığının izni alınmadan 20.04.2012 tarih ve 1984 sayılı Başkanlık Oluru ile açıktan … Belediyesine Özel Kalem Müdürü olarak atandığı, yine … Belediyesinde 23.05.2013 tarih ve 2326 sayılı Başkanlık Oluru ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümlerinde öngörülen sınav ve süre şartlarını taşıma koşulları aranmadan Şef kadrosuna atandığı, 04.10.2013 tarihinde de naklen … Belediyesine atandığı ve Şef kadrosu üzerinden kendisine maaş ödenmeye devam edildiği anlaşılmıştır.

657 sayılı Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.” hükmü uyarınca, başka kurumdan naklen atanan personelin geçmiş atama işlemlerini denetlemek devlet memurunun görevini dikkat ve itina ile yerine getirmesinin bir gereğidir.

Ayrıca, istisnai memurluklarda görev yapan veya daha önce görev yapmış olanların, anılan Yönetmelik kapsamındaki kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız atanabileceklerine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

Her ne kadar 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan anılan Yönetmelik’in 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, “İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir.” hükmüne yer verilmişse de; söz konusu hüküm Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD. İtiraz No: 2010/70 numaralı dosyası üzerinden verdiği 1/4/2010 tarihli kararı ile yürürlüğü durdurulmuş, daha sonra da 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 19’uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Sonuç olarak; adı geçen kişinin Şef kadrosuna atanması anılan mevzuat hükümlerine aykırı olup, bu sebeple de kendisine Şef kadrosuna ait zam, özel hizmet tazminatı ve ek ödemenin ödenmesi sonucunda …-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak sorumluların savunmalarından söz konusu kamu zararı tutarı … -TL’nin ahizi …’dan … tarihli ve … no.lu tahsilat makbuzu ile tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi