Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2012  
Dairesi 6  
Dosya No 43951  
Tutanak No 45341  
Tutanak Tarihi 21.11.2018  
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarKonu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi.

3) 240 sayılı İlamın 8’inci maddesiyle verilen tazmin hükmü hakkında, Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.02.2016 tarih ve 41463 tutanak numaralı bozma kararı üzerine Dairesince yeniden yapılan yargılama sonucu düzenlenen 539 sayılı Ek İlamın 3’üncü maddesiyle;

... Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli sözleşmeli avukatlara ödenen vekalet ücretlerinin toplam vergi matrahına dahil edilmemesi sonucu gelir vergisi tarifesinin bir üst dilime geçmemesi ve daha düşük oranda gelir vergisi ödenmesi suretiyle … TL kamu zararının;

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Hukuk İşl.Md.) ve Gerçekleştirme Görevlisinden (Hukuk İşl.Memur),

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Hukuk İşl.Md.), Gerçekleştirme Görevlisi (Hukuk İşl.Memur) ve Muhasebe Yetkilisinden (Mali Hizmetler Md.) tazminine hükmolunmuştur.

İlamda Muhasebe Yetkilisi olarak sorumlu tutulan … dilekçesinde,

5018 sayılı Kanunun 31, 32 ve 33 üncü madde hükümlerine göre, mevzuata aykırı ödemeye dayanak teşkil eden belgeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olarak imzalayanların sorumlu tutulması gerektiğini,

İlamda gerçekleştirme görevlisinin …, Harcama yetkilisinin de Hukuk İşleri Müdür Vekili Av. ... olduğunun açıkça belirtildiğini, Bu sebeple sorumluluğunun kaldırılarak beraatine karar verilmesini,

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu tutulan ….dilekçesinde,

Söz konusu vekâlet ücreti ödemesinin, 5018 sayılı Kanunun 32 ve 33 üncü maddelerinde bahsedilen harcamalardan olmadığı, yapılan harcamada bütçe ödeneği kullanılmadığı, yapılan harcamanın Kurumca tahsil edilen ve emanet hesaplarına kaydedilen vekâlet ücretlerinden, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre belediye avukatlarına yine bu emanet hesaplarından ödendiğinden, dolayısıyla bu harcamanın bir bütçe gideri değil emanet ödemesi niteliğinde olduğunu, Söz konusu harcama ile ilgili Hukuk İşleri Müdürünün talimatı ile ücret bordrosunu düzenlediğini, söz konusu ödemenin muhatabın da belli olduğunu belirterek adına çıkarılan tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“…

Sorumlu savunmasında, 5018 sayılı Kanunun 31. 33 ve 61. maddelerinden bahsederek, muhasebe yetkilisi olarak sorumluluğunun bulunmadığını sorumluların harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olması gerektiğini belirtilerek, tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, Daire kararında dikkate alınmıştır. Ayrıca, Daire Kararına dayanak teşkil eden yasal mevzuat müstakar hale gelmiştir.

Bu nedenle, gerekçeli Daire kararının korunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

Duruşma talebinde bulunan …. ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

İşbu ilamın 2 nci maddesinde açıklanan gerekçelerle, 539 sayılı Ek İlamın 3’üncü maddesiyle …. TL’ye verilen hükmün sorumluluk yönünden BOZULMASINA ve konuyla ilgili 16.02.2016 tarih ve 45341 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararında belirtildiği üzere; ilgili tahakkuk birimlerinde görevli gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililerine sorumluluk tevcih edilmesini teminen tekrardan hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, Oy birliğiyle,

Karar verildiği 21.11.2018 tarih ve 45341 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.