Kamu İdaresi Türü Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 3  
Dosya No 41272  
Tutanak No 45344  
Tutanak Tarihi 21.11.2018  
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarKonu: Akademik personelin makam ve görev tazminatlarının yanlış hesaplanması, bazı öğretim üyelerine ise makam ve görev tazminatına müstahak olmadıkları halde söz konusu tazminatların ödenmesi.

143 sayılı ilamın 1/B maddesiyle; Akademik personelin makam ve görev tazminatlarının yanlış hesaplanması, bazı öğretim üyelerine ise makam ve görev tazminatına müstahak olmadıkları halde söz konusu tazminatların ödenmesi sonucunda …. TL’nin tazminine ilişkin hükmün, Sayıştay Temyiz Kurulunun 03.01.2018 tarihli 43928 tutanak sayılı kararı ile TASDİKİNE karar verilmişti.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu tutulan …karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, Maaş Ödemelerinde Doç.Dr. …..’a ait olan ve herhangi bir kasıt bulunmadan sehven ödenen makam ve görev tazminatı olan ….-TL kamu zararından tarafına düşen ….-TL ödeme ile ilgili olarak;

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereği, faydalanan Doc.Dr, ….’ın birinci derece yükümlü olduğunu, ilgilinin ödemeye davet edildiğini, ancak itiraz üzerine Ankara Muhakemat Müdürlüğü aracılığı ile Ankara 4.Asliye Hukuk Mahkemesinde 11/09/2015 tarihinde 2015/351 Esas sayı ile alacak davası açıldığını, söz konusu davanın duruşmasının 16/06/2016 tarihinde gerçekleşeceğini, dava neticesinin takip edilerek ayrıca bildirileceğini,

Burada her ne kadar gerçekleştirme görevlisi olarak şahsı hatalı görülüp kanun nezdinde sorumluluğu olsa da yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere İdarenin Ankara Asliye Hukuk Mahkemesindeki alacak davasını takip etmemesinden veya bir netice alıp Kuruluna bildirmemesinden dolayı mağduriyeti söz konusu olduğunu,

Emekli bir memur olduğu için eski çalışmış olduğu kurumda işlemler hakkında herhangi bir bilgi akışını takip edemediğini ve zaten kurumumun da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediğini belirterek anılan kararın düzeltilmesini talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“…

Sorumlu karar düzeltilmesi dilekçesinde; ödemenin hatalı olduğunu kabul ettiğini, ancak kendisinin emekli olduğunu, İdarenin ahize açılan alacak davasını yeterince takip ederek Sayıştay’a sonucundan bilgi vermekte hassasiyet göstermemesinden dolayı mağduriyetinin söz konusu olduğunu belirtmiştir.

Sorumlunun bu dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar dahil, konu gerek Daire ve gerekse Temyiz Kurulu İlamında hem sorumluluk hem de esası bakımından tüm yönleriyle karşılanmıştır. Talep yersiz olup, karar düzeltilmesine mahal bulunmadığına karar verilmesi uygun olur.” Denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Sorumlunun bu dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar dahil, konu gerek Daire ve gerekse Temyiz Kurulu İlamında hem sorumluluk hem de esası bakımından tüm yönleriyle karşılanmıştır. Ankara Muhakemat Müdürlüğü aracılığı ile Ankara 4.Asliye Hukuk Mahkemesinde 11/09/2015 tarihinde 2015/351 Esas sayı ile alacak davası açıldığı belirtilmekte ise de davanın sonucuna ve kişiden fazla ödemenin tahsil edildiğine ilişkin herhangi bir belge de gönderilmemiştir.

Sorumlu tarafından ileri sürülen iddia ve itirazların söz konusu Temyiz Kurulu Kararında karşılandığı ve Kararın Kanuna aykırı bir yönünün bulunmadığı anlaşıldığından ve ayrıca Kararın düzeltilmesini icap ettiren başka bir husus da ileri sürülmediğinden; 03.01.2018 tarih ve 43928 tutanak (28132 ilam) sayılı Temyiz Kurulu İlamının DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, Oy birliğiyle, Karar verildiği 21.11.2018 tarih ve 45344 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.