Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 7  
Dosya No 41517  
Tutanak No 45366  
Tutanak Tarihi 21.11.2018  
Kararın KonusuKonu: Süre aşımı.

Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44028 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 15.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe nazaran 6085 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı 15 günlük karar düzeltme süresi 30.05.2018 tarihinde sona ermiş bulunduğu halde, sorumlu bu tarihten sonra 01.06.2018 tarihinde Sayıştay kayıtlarına intikal eden dilekçe ile başvurmuş olduğundan; talebinin süre aşımı yönünden REDDİNE, Oy birliğiyle,

21.11.2018 tarihinde karar verildi.