Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 7  
Dosya No 41521  
Tutanak No 45370  
Tutanak Tarihi 21.11.2018  
Kararın KonusuKonu: Süre aşımı.

Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44032 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 08.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe nazaran 6085 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı 15 günlük karar düzeltme süresi 23.05.2018 tarihinde sona ermiş bulunduğu halde, sorumlu bu tarihten sonra 01.06.2018 tarihinde Sayıştay kayıtlarına intikal eden dilekçe ile başvurmuş olduğundan; talebinin süre aşımı yönünden REDDİNE, Oy birliğiyle, Karar verildiği 21.11.2018 tarih ve 45370 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.