Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 5  
Dosya No 41456  
Tutanak No 45453  
Tutanak Tarihi 26.12.2018  
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKONU: sosyal denge ödemesi.

3- 181 sayılı İlamın 3. maddesiyle; Belediye ile ... Sendikası (...SEN) arasında 18.11.2011 tarihinde imzalanan ve 31.03.2014 tarihine kadar geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca yapılan ödemelerde, 10.01.2013 ila 31.03.2014 tarihleri arasında müdür pozisyonunda bulunanlara, sözleşmede yazılı tutardan fazla iyileştirme zammı (sosyal denge tazminatı) ödenmesi ve sözleşmeye göre Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ödenmesi gereken ikramiyelerin bu tarihler gelmeden önce tüm yıla bölünmek suretiyle 2014 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödenmesi nedeniyle ... TL’ye tazmin hükmü verilmiş

tazmin hükmünün 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 3. maddesiyle TASDİKİNE karar verilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ve arkadaşlarının 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 1, 2, 3, 4. maddeleri için karar düzeltilmesi talebi ile vermiş oldukları ortak dilekçeleri ile buna ilişkin Başsavcılık mütalaası 1. madde de belirtildiği gibidir.

Duruşma talebinde bulunan ... ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

... Belediye Başkanlığı ile ...SEN arasında 18.11.2011 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin “Yürürlük ve Süre” başlıklı 23. maddesine göre sözleşmenin sona erme tarihi 31.12.2013’tür. Aynı maddede yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme hükümlerinin geçerli olacağı da hüküm altına alınmıştır. Söz konusu sözleşme bittikten sonra yeni sözleşmenin yürürlük tarihi olan 01.04.2014 tarihine kadar 3 ay süreyle eski sözleşme hükümlerinin uygulanmasına devam edilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 15. maddesinde belediyelerde istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği, bu tazminatın aylık tutarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmeyeceği ifade edilmiştir.

4688 sayılı Kanun’un Geçici 14. maddesinde ise 15.03.2012 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerin yeni dönemdeki durumunun ne olacağı hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre 31.12.2015 tarihine kadar uygulanabilecek sözleşmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11.04.2012 tarihinde uygulanan sözleşme uyarınca unvanlar itibarıyla ilgili personele ödenen ortalama aylık tutar tavan olarak esas alınabilecektir.

11.04.2012 tarihinde ... Belediyesinde uygulanan sözleşme uyarınca memurlara ... TL iyileştirme zammı ve aylık ortalama ... TL ikramiye olmak üzere toplam ... TL, müdürlere ise … TL iyileştirme zammı ve aylık ortalama ... TL ikramiye olmak üzere 1.... TL sosyal denge tazminatı ödenmekte idi.

4688 sayılı Kanuna göre yapılan ve 2014, 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin” bölümünün 1. maddesinde belediyelerin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarının en yüksek devlet memuru aylığının % 100’ü olacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; toplu sözleşme uyarınca verilebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı ... TL (...*0,076998) olmalıdır.

Mezkûr tarihte yürürlükte bulunan sözleşme ve 4688 sayılı Kanuna göre imzalanan toplu sözleşme beraber değerlendirildiğinde 2014 yılı için müdürlerin ... TL, memurların ise ... TL aylık sosyal denge tazminatı alabilecekleri ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla 2014 yılı başında ek protokol yapılmış ve ikramiye ödemeleri 12 aya bölünmüş olsa dahi belediye çalışanlarının aylık alabilecekleri sosyal denge tazminatı yukarıda belirtilen tutarları geçemeyeceği için bu tutarların üzerinde yapılan ödemeler hatalı olmuştur. Zira belediye çalışanlarının aylık olarak alabilecekleri sosyal denge tazminatlarının tavan tutarı kanun, kanun hükmünde kararname ve 4688 sayılı Kanun uyarınca imzalanan toplu sözleşmeler ile tespit edilmiştir. ... Belediyesinde çalışan gerek memur gerekse müdürler 2014 yılının ilk 3 ayında sosyal denge tazminatını yasal olarak alabilecekleri tavan tutar üzerinden almışlardır. Dolayısıyla tavan tutar üzerinden alınan sosyal denge tazminatına bir de ikramiye ödemesinin eklenmesi tavan tutarın aşılmasına ve kamu zararına sebebiyet vermiştir.

Sorumlunun karar düzeltilmesi kapsamında vermiş olduğu dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlar, 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 3. maddesinde dikkate alındığından ve 6085 sayılı Kanunun 57. maddesinde belirtilen karar düzeltilmesini gerektiren yeni bir husus ileri sürülmediğinden 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı (27216 İlam Nolu) Temyiz Kurulu Kararının 3. maddesinin DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, oybirliğiyle 26.12.2018 tarihinde karar verildi.