Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 5  
Dosya No 41456  
Tutanak No 45453  
Tutanak Tarihi 26.12.2018  
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKONU: Mevzuata aykırı olarak iyileştirme ödeneği fark ödemesi yapılması.

4- 181 sayılı İlamın 4. maddesiyle; Belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personele, 2014 yılının Haziran ayında mevzuata aykırı olarak iyileştirme ödeneği fark ödemesi yapılması nedeniyle ... TL’ye tazmin hükmü verilmiş,

tazmin hükmünün 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 4. maddesiyle TASDİKİNE karar verilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ve arkadaşlarının 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 1, 2, 3, 4. maddeleri için karar düzeltilmesi talebi ile vermiş oldukları ortak dilekçeleri ile buna ilişkin Başsavcılık mütalaası 1. madde de belirtildiği gibidir.

Duruşma talebinde bulunan Sorumlu ... ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personele, 2014 yılının Haziran ayında mevzuata aykırı olarak iyileştirme ödeneği fark ödemesi yapıldığı görülmüştür.

21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 4. maddesinde belirtildiği gibi;

İşbu İlamın 1. maddesinde belirtilen gerekçelere ilaveten; yapılan incelemede, ... belediyesi ile ...Sen arasında 18.11.2011 tarihinde sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşmenin yürürlüğünün 31.12.2013 te sona erdiği ve bu sözleşmede, ikramiye unsurları ile birlikte, unvanlar itibariyle başkan yardımcılarına aylık ... TL, müdürlere aylık ... TL ve diğer memur personele aylık ... TL sosyal denge tazminatı ödenmesi akdedildiği; 01.04.2014 tarihinde (31.12.2015 tarihinden önce) yine aynı sendika ve belediye arasında yeni bir sözleşme imzalandığı ve bu sözleşme ile de ikramiye unsurları dâhil olmak üzere müdürler, iç denetçiler ve müfettişlere aylık ... TL, diğer memurlara ise aylık ... TL sosyal denge tazminatı ödenmesi öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre imzalanan ve 2014 ile 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede ise yerel yönetim hizmet koluna ilişkin tazminat tavanı unvanlar itibariyle, müdürler için aylık ... TL, diğer memur personel için ise aylık ... TL olarak tespit edilmiştir. Yukarıda açıklanan gerekçeler ile Belediye ile Sendika arasında imzalanan sözleşmedeki tutarların, söz konusu toplu sözleşmede yer alan tavanı aşması mümkün olmadığından, yeni sözleşmede öngörülen toplam tazminatın, toplu sözleşmedeki tavan tutarları aşan kısmı kamu zararı oluşturmaktadır. Dolayısıyla hali hazırda mevzuatın öngördüğü tavan tutarın üzerinde sosyal denge tazminatı alan personele, ayrıca fark ödemesi yapılması mümkün değildir.

Sorumlunun karar düzeltilmesi kapsamında vermiş olduğu dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlar, 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 4. maddesinde dikkate alındığından ve 6085 sayılı Kanunun 57. maddesinde belirtilen karar düzeltilmesini gerektiren yeni bir husus ileri sürülmediğinden 21.06.2017 tarih ve 43244 tutanak sayılı (27216 İlam Nolu) Temyiz Kurulu Kararının 4. maddesinin DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, oybirliğiyle Karar verildiği 26.12.2018 tarih ve 45453 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.