Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015  
Dairesi 5  
Dosya No 42593  
Tutanak No 45456  
Tutanak Tarihi 26.12.2018  
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKONU: Mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi.

2- 159 sayılı İlamın 2. maddesiyle; Belediye tarafından, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Belediye personeli için, mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi neticesinde ... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ...’ın temyiz dilekçesinde özetle; Belediyece eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alan personellerine eş için öngörülen aile yardımı ödeneğinin ödenmesi suretiyle yersiz yere yapılan ilamda belirtilen ödemelerin tamamının tahsil edildiğini, temyiz dilekçesi eki olarak gönderilen tablodaki kişilere ait alınan kişi borcu ve tahsil edilen 2016-2017 yılı muhasebe işlem fişleri sonucu oluşan yardımcı defter dökümü ekte sunulduğunu, kamu zararı tahsil edilmiş olduğundan tazmin hükmünün kaldırılmasını arz ve talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“İlamın 2 nci maddesinde özetle; Belediye tarafından, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Belediye personeli için, mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi neticesinde ... TL kamu zararının, ilamda adı geçen sorumlular adına müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Temyiz dilekçesinde özetle, ilamda belirtilen yersiz ve fazla ödemelerin tamamının tahsil edildiği belirtilerek, tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

Mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi neticesinde oluşan ... TL tutarındaki kamu zararının hüküm tarihinden önce tahsil edildiği anlaşıldığından, konunun Yargılamanın İadesi yoluyla yeniden karara bağlanmasını teminen dosyanın Dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Arz olunur.”

denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Söz konusu tazmin hükmü ile ilgili olarak ibraz edilen belgelerin bir kısmı hüküm tarihinden (16.02.2017) sonra, bir kısmı ise hüküm tarihinden önce tahsilatı gösteren belgeler olup hüküm tarihinden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğundan ve ilam hükmüne karşı herhangi bir itiraz olmadığından bu tutarlar için Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına; ancak hüküm tarihinden önce yapılan tahsilat temyiz konusu olmayıp yargılamanın iadesiyle ilgili bulunduğundan, bu hususta Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına ve gereğinin ifasını teminen 159 sayılı İlamın 2. maddesine ilişkin dosyanın ilgili Dairesine TEVDİİNE, (. Daire Başkanı ... ve Üye ...’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla 26.12.2018 tarihinde karar verildi.(Karşı oy gerekçesi

. Daire Başkanı ... ve Üye ...’ın karşı oy gerekçesi;

Belediye tarafından, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Belediye personeli için, mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verildiği görülmüştür.

14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile Yardımı Ödeneği” başlıklı 202. maddesinde:

“Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükümleri yer almaktadır.

İlamda, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Belediye personeline mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi neticesinde ... TL’ye tazmin hükmedilmiştir.

Bu defa sorumlular temyiz dilekçelerinde, bir kısmı hüküm tarihinden önce bir kısmı hüküm tarihinden sonra olan tahsilat bildirmişlerse de, bu tür belgelerin incelenmesi temyiz konusu olmayıp yargılamanın iadesini gerektiren nitelikteki belgelerin Dairesi tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Belediye tarafından, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Belediye personeli için, mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi neticesinde ... TL’ye tazmin hükmedilmesi mevzuatına uygun olup 159 sayılı İlamın 2. maddesiyle verilen tazmin hükmünün Tasdikine, aynı zamanda ibraz edilen belgelerin incelenmesi temyiz konusu olmadığından, sözü edilen belgeler yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte görüldüğü takdirde bu yolda işlem yapılmasını teminen dosyanın ilgili Dairesine Tevdiine karar verilmesi gerekir.)