Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015  
Dairesi 5  
Dosya No 42592  
Tutanak No 45457  
Tutanak Tarihi 26.12.2018  
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Resmi Daire olunmasına rağmen damga vergisi ödenmesi.

159 sayılı İlamın 3. maddesiyle; ... Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığına verilen beyanname ve bildirgeler sebebiyle damga vergisi ödenmesi neticesinde ... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ...’ın temyiz dilekçesinde özetle;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre “Resmi Daire” sayılmasına rağmen, Maliye Bakanlığı’na verilen beyannamelerin ve SGK’ya verilen prim bildirgelerinin idarelerce elektronik ortamda kabul edildiğini, her iki kurumda vergi mevzuatını çok iyi bilen, 488 sayılı Damga Vergisi mevzuatına hakim kuruluşlar olmasına rağmen bilgileri kabul ettikleri internet giriş sayfalarında kamu kuruluşları için “damga vergisinden muaf olanlar” diye bir işaret bulunmadığını, söz konusu kurumların beyannameleri internet veri tabanlarından uygulanmakta olup, e-bildirge ve e-beyanname sistemlerinin eksikliği sonucunda, resmi kurumları verilen bildirge ve beyannamelere otomatik olarak damga vergisi tahakkuku yapıldığını ve ödemek zorunda kalındığını, öncellikle iki kamu kuruluşunun sistemlerinde ödemeyi yapanın Kamu Kuruluşu olduğuna dair bir alan tanımlamadıklarından kaynaklandığını, tahakkuk eden damga vergisini ödememenin Kurumu gecikme zammı ödemek zorunda bırakacağını, 

Bu durumda 2014 kararı ile çelişkide kalınmış olunmasına rağmen ... Vergi Dairesine 26/05/2017 tarih ve E.33262 sayılı yazı ile talep edildiğini, halen 16/06/2017 tarihi itibari ile ilgili Vergi Dairesinden arşiv kayıtlarını incelediklerini, sonucunda kendilerine bilgi verileceğinin bildirildiğini,

30/03/2017 tarih ve 2015/159 sayılı ilamda yer alan Madde No:3 hakkında 6085 sayılı Yasanın 48. maddesi uyarınca yukarıda sunulan savunma açıklamalarının değerlendirilmesi ve kabulü ile konu hakkında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığından tazmim kararının kaldırılmasını diğer harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri adına da saygıyla arz ve talep ettiklerini belirtmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“İlamın 3 inci maddesinde özetle; ... Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığına verilen beyanname ve bildirgeler sebebiyle damga vergisi ödenmesi neticesinde oluşan ... TL kamu zararının; ilamda adı geçen sorumlular adına müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Temyiz dilekçesinde sorumlu özetle, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre “Resmi Daire” sayılmasına rağmen, Maliye Bakanlığı’na verilen beyannameler ve SGK’ya verilen prim bildirgelerinin idarelerce elektronik ortamda kabul edilmekte olduğunu, her iki kurumda vergi mevzuatını çok iyi bilen, 488 sayılı Damga Vergisi mevzuatına hakim kuruluşlar olmasına rağmen bilgileri kabul ettikleri internet giriş sayfalarında kamu kuruluşları için “damga vergisinden muaf olanlar” diye bir işaret koymamış ve gönderilen miktardan da mahsup yapmamış olduklarını,

Ayrıca; İdarenin hesap yargılamasına ait Sayıştay . Daire Başkanlığının 2014/181 sayılı İlamın sonuç kısmında mevzuata aykırı durum ve sebep olunan bir kamu zararı bulunmadığına karar verildiğini belirterek, verilen kamu zararı kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli “Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar” başlıklı II Sayılı Tablo’nun I-A kısmında “Resmi Daireler Arasında Kullanılan Kağıtlar” sayılarak, söz konusu kağıtların damga vergisine tabi olmayacağına hükmedilmiştir.

Sorumluların savunmalarından, söz konusu kurumların internet veri tabanlarında uyguladığı e- bildirge ve e-beyanname sistemlerinin eksikliği sonucunda, resmi kurumlarca verilen bildirge ve beyannamelere otomatik olarak damga vergisi tahakkuku yapıldığı ve tahsilinin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Adı geçen kurumların yazılım programlarının damga vergisini otomatik olarak tarh ve tahakkuk ettirdikleri anlaşıldığından damga vergisi hesaplanması ve yersiz ödenmesine ilişkin belediye çalışanlarının herhangi bir sorumluluğunun olmadığı değerlendirildiğinden, adı geçen kamu idarelerinin düzenlemiş oldukları beyanname ve bildirgelerden otomatik olarak damga vergisi hesaplayan yazılım programlarının ivedilikle düzeltilmesini sağlamak üzere konunun idaresine yazılması, Belediye tarafından yapılan yersiz ödemenin de idareler arasında yapılacak yazışmalarla mahsubunun yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, konunun adı geçen Kamu İdarelerine yazılmasını sağlamak üzere dosyasının Dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Arz olunur.” denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ... Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığına verilen e-bildirge ve e-beyannameler sebebiyle damga vergisi ödendiği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli “Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar” başlıklı II-Sayılı Tablo’nun I-A kısmında “Resmi Daireler Arasında Kullanılan Kağıtlar” sayılarak, söz konusu kağıtların damga vergisine tabi olmayacağına hükmedilmiştir.

Söz konusu hükümden hareketle, ... Belediyesince, SGK ve Maliye Bakanlığı’na verilen bildirge ve beyannamelerin damga vergisinin konusuna girmeyeceği açık olmakla birlikte sorumluların savunmalarından, söz konusu kurumların internet veri tabanlarında uyguladığı e-bildirge ve e-beyanname sistemlerinin eksikliği sonucunda, resmi kurumlarca verilen bildirge ve beyannamelere otomatik olarak damga vergisi tahakkuku yapıldığı ve tahsilinin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

SGK ve Maliye Bakanlığı’nın yazılım programlarının damga vergisini otomatik olarak tarh ve tahakkuk ettirdikleri anlaşıldığından damga vergisi hesaplanması ve yersiz ödenmesine ilişkin belediye çalışanlarının kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan bir eylem söz konusu olmayıp sorumluluk tespiti sağlanamamıştır. Ayrıca, otomatik tahakkuk karşısında beyanname verilmemesi neticesinde yine otomatik olarak ilgili kurumlarca sigorta primi ve vergi cezaları tahakkuk ettirileceği de açıktır. Sorumluların temyiz dilekçesi eklerinden de Belediye tarafından SGK ve Maliye Bakanlığı’na yazılım programlarının düzeltilmesi ve yersiz ödenen bedellerin iadesi veya mahsup edilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen gerekçelerle, sorumlu iddialarının kabulü ile 159 sayılı İlamın 3. maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, oybirliğiyle

Karar verildiği 26.12.2018 tarih ve 45457 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.